Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Zm��ny z��vazk��

Zmny zvazk ze smlouvy

Podle novho ustanoven 222 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek je umonna vt variabilita ve smluvnm vztahu mezi zadavatelem a vybranm dodavatelem. Zkon nyn od 1. 10. 2016 umouje provdt nepodstatn zmny smlouvy na veejnou zakzku bez novho zadvacho zen, a to v nkolika monch alternativch.

Zmna de minimis

Prvn alternativou je zmna de minimis podle 222 odstavec 4 zkona, podle kter je zadavatel oprvnn provst zmnu, kter nemn celkovou povahu veejn zakzky a jej hodnota je ni ne finann limit pro nadlimitn veejnou zakzku a ni ne 15 % pvodn hodnoty zvazku ze smlouvy na veejnou zakzku na stavebn prce, kter nen konces. U tto alternativy nen zkonem vymezena dn jin podmnka, take takovou zmnu lze provst z jakhokoliv dvodu na stran zadavatele. Jedinou podmnkou je, e hodnota zmny nesm peshnout (ani doshnout) 15% pvodn hodnoty zvazku. Pojem hodnota zmny nen zatm v soutnm prvu nijak definovn, ale po mnoha konzultacch a jednnch dospl autor zkona k zvru, e hodnotou zmny se rozum jakkoliv zmna, tedy do kvantifikace hodnoty zmny se zapotvaj jak mnprce tak vceprce.

Pklad:

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavena smlouva na vstavbu domu s peovatelskou slubou za sjednanou cenu 48.258.600,- K bez DPH. V prbhu realizace bylo zjitno, e navren zpsob zaloen objektu nen vhodn vzhledem ke stvajcm geologickm podmnkm a bylo rozhodnuto provst zaloen na pilotch msto na pvodn navrench zkladovch pasech. Zhotovitel provedl vyslen zkladovch pilot a dospl k stce 3.271.520,- K za tento zpsob zaloen. Hodnota vech stavebnch prac spojench s pvodnm zaloenm na zkladovch pasech (tedy beton, bednn, vztu) inila dle polokovho rozpotu dodavatele 2.481.354,- K. Celkem tedy hodnota zmny in 3.271.520 + 2.481.354 = 5.752.874,- K. Pvodn finann zvazek zadavatele ze smlouvy inil 48.258.600,- K, take zmna, kterou je nutno uinit in 5.752.874/48.258.600 * 100 = 11,92%. Sjednn takovto zmny je mon prostm uzavenm pslunho dodatku ke smlouv, ani by bylo nutn ze strany zadavatele init jakkoliv zadvac zen.

Zadavatel vak nen zkonem nijak nucen vyut ustanoven 222 odstavec 4 zkona, ale me stejn pklad posoudit i podle odstavc 5 nebo 6 tho ustanoven zkona. Zmna zvazku ze smlouvy dle 222 odstavec 4 zkona je nejjednodu formou a nepin zadavatel dn jin povinnosti, ne zmnu evidovat a sledovat, aby se tmto postupem (dalmi zmnami) u staveb nedoshlo zkonem stanovench limitnch 15%.

Dodaten stavebn prce

Druhou alternativou pro monou zmnu zvazku ze smlouvy je situace, kdy pi provdn stavby se vyskytnou dodaten stavebn prce, kter nebyly zahrnuty v pvodnm zvazku ze smlouvy na veejnou zakzku, pokud jsou nezbytn a zmna v osob dodavatele nen mon z ekonomickch anebo technickch dvod nebo by zpsobila zadavateli znan obte nebo vrazn zven nklad. V tomto ppad je dle zkonem stanoveno, e hodnota dodatench stavebnch prac nepekro 50 % pvodn hodnoty zvazku (pokud bude provedeno vce zmn, je rozhodn souet hodnoty vech tchto zmn). Ji v samotn definici tto druh monosti se skrv neekan skal. Zkon hovo o dodatench stavebnch pracch, tedy institutu, kter byl popsn i v pedchoz prvn prav a byl adem vykldn jako dal stavebn prce s tm, e dodaten stavebn prce neobsahuj dn mnprce a e tedy pi stanoven dodatench stavebnch prac se do jejich finannho objemu nezapotvaj dn neproveden stavebn prce. Protoe z hlediska pojm se mezi pedchozm a souasnm prvnm pedpisem nezmnilo vbec nic, dalo by se oekvat, e i vnmn dodatench stavebnch prac bude u obou pedpis shodn. Takov stav by vak znamenal, e zmnou zvazku ze smlouvy podle 222 zkona odstavec 5 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek se rozum jen rozen pedmtu veejn zakzky o dodaten stavebn prce, a to bez ohledu na finann objem stavebnch prac, kter nebyly v dsledku dodatench stavebnch prac provedeny, a byly v pvodnm zvazku obsaeny.

Zde je teba vzt na vdom smysl a el zkona, pro kter byla pslun ustanoven Evropskch smrnic do zkona vlenna. Clem zkonodrce bylo zjednoduen sjednvn dodatench stavebnch prac mezi zadavatelem a vybranm dodavatelem a zmrnn administrativn zte zadavatele spojen s dvjm zkonnm postupem v rmci jednacho zen bez uveejnn. Zkonodrce tedy vzal na vdom obvyklou praxi u veejnch zakzek na stavebn prce, kde se dodaten stavebn pce bn vyskytuj, a umonil zadavateli, aby jejich sjednn provedl co nejekonomitji a co nejrychleji, m odstranil formalismus pi jejich sjednvn, kdy mnohdy byly dodaten stavebn prce za veobecnho souhlasu smluvnch stran ji dvno provedeny, ale muselo se nsledn provst i jednac zen bez uveejnn, aby bylo dosaeno formln sprvnho stavu. Jestlie byl cl zkonodrce takov, jak je popsno ve, pak je zcela protismysln hledat v popise podmnek pro pouit ustanoven odstavce 5 222 zkona slovn spojen i slovn obraty, kter by takovmu cli brnily. Lze mt za to, e pod pojmem dodaten stavebn prce se rozum veker nov stavebn prce, kter nebyly zahrnuty v pvodnm zvazku ze smlouvy a jejich proveden je nezbytn pro dosaen pvodnho elu smlouvy (tedy k postaven pvodn sjednan stavby), a to vetn neprovedench stavebnch prac (tedy mnprac), kter v dsledku oekvan zmny zvazku ze smlouvy provedeny bt nemus nebo nemohou.

Pklad:

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavena smlouva na rekonstrukci mstn komunikace za sjednanou cenu 18.588.750,- K bez DPH. V prbhu realizace bylo zjitno, e stav komunikace pro p (chodnk) navazujc na rekonstruovanou komunikaci vykazuje vady, kter pvodn projektov dokumentace nepedpokldala a e by bylo vhodn a ekonomick provst i rekonstrukci tohoto chodnku. Zhotovitel provedl vyslen stavebnch prac na rekonstrukci chodnku a dospl k stce 771.052,- K. Hodnota dodatench stavebnch prac in 771.052,- K a pvodn finann zvazek zadavatele ze smlouvy inil 18.588.750,- K, take zmna, kterou je nutno uinit in 771.052/18.588.750 * 100 = 4,15%. Sjednn takovchto dodatench stavebnch prac je mon prostm uzavenm pslunho dodatku ke smlouv, ani by bylo nutn ze strany zadavatele init jakkoliv zadvac zen.

V dalm prbhu stavby vznikla v objektu navazujcm na rekonstruovanou komunikaci garov stn vozidel technick drby obce a bylo nutn vybudovat sjezd z rekonstruovan komunikace k tmto stnm. Pvodn projektov dokumentace s tmto eenm neuvaovala vbec. Zhotovitel provedl vyslen stavebnch prac na vybudovn sjezdu z komunikace a dospl k stce 439.635,- K. Pitom v souvislosti s touto zmnou nebylo nutn provdt pvodn sjednan stavebn prce a dodvky v hodnot 48.341,- K. Hodnota zmny tedy in 439.635 + 48.341 = 487.976,- K. Pvodn finann zvazek zadavatele ze smlouvy inil 18.588.750,- K, take zmna, kterou je nutno uinit in 487.976/18.588.750 * 100 = 2,62%. Sjednn takovchto dalch dodatench stavebnch prac je mon prostm uzavenm pslunho dodatku ke smlouv, ani by bylo nutn ze strany zadavatele init jakkoliv zadvac zen. Souet vech provedench zmn (4,15 + 2,62 = 6,77) nepekroil 50% pvodn hodnoty zvazku.

Nepedvdan stavebn prce

Tet alternativou, jak legln dospt ke zmn zvazku ze smlouvy je stav, kdy zmna, jej poteba vznikla v dsledku okolnost, kter zadavatel jednajc s nleitou p nemohl pedvdat, nemn celkovou povahu veejn zakzky a hodnota zmny nepekro 50 % pvodn hodnoty zvazku (opt plat, e pokud bude provedeno vce zmn, je rozhodn souet hodnoty vech zmn). Zde je monost zmny vzna na nepedvdatelnost zmny. Protoe se jedn o zmnu, kterou zadavatel jednajc s nleitou p nemohlo pedvdat, pjde v maximln me i zmny, kter vyplvaj z rozdl a ppadnch nepesnost projektov dokumentace a soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb. Podle naeho nzoru me bt z hlediska nslednch kontrol sporn to, co zadavatel pedvdat mohl a co nemohl, protoe nleit pe je u kadho zadavatele rzn (na starostovi mal obce nelze poadovat kontrolu i ovovn projektov dokumentace v rozsahu shodnm s velkm mstem, kde je pro tento el vylenno nkolik ednk). Zkonodrce opt neml na mysli ptrat po pinch ppadnch vad projektov dokumentace nebo soupis stavebnch prac, ale zabezpeit, pokud se takov odchylky vyskytnou, aby bylo mon, je s minimln administrativn zt smluvn sjednat a napravit tak poten nesprvn smluvn vztah. I v tomto ppad lze mt za to, e pod pojmem nepedvdateln stavebn prce se rozum stavebn prce, kter sice byly zahrnuty v pvodnm zvazku ze smlouvy, ale v jinm mnostv nebo kvalit, ne je nyn zadavatelem poadovno a proveden tchto nepedvdatelnch prac je vhodn pro dosaen pvodnho elu smlouvy (tedy k postaven pvodn sjednan stavby), a to vetn neprovedench stavebnch prac (tedy mnprac), kter v dsledku oekvan zmny zvazku ze smlouvy provedeny bt nemus nebo nemohou.

Je zcela zejm, e dvody a monosti vyuit odstavc 5 a 6, respektive hranice mezi tmito alternativami nejsou nijak ostr. Mnoh praktick pklady lze bez obt podadit pod odstavec 5 nebo i pod odstavec 6, ani by tmto postupem byl poruen zkon. Vme, e nebude vsledkem kontrol konstatovn, e zadavatel ml zmnu zvazku provst podle ustanoven 222 odstavec 5 zkona a nikoliv podle ustanoven 222 odstavec 6 zkona, ale e bude posuzovn el a vsledek zmn vech zvazk ze smlouvy.

Proto je naim prvnm pedpisem (nrodn prava evropskch smrnic) definovna dal podmnka, podle kter (viz druh vta v odstavci 9) celkov cenov nrst souvisejc se zmnami podle odstavc 5 a 6 pi odeten stavebnch prac, slueb nebo dodvek, kter nebyly s ohledem na tyto zmny realizovny, nepeshne 30 % pvodn hodnoty zvazku. Zde je ji pouit pojem cenov nrst, tedy hodnota, o kterou se zv pvodn sjednan cena a tato hodnota je limitovna nejve 30% pvodn hodnoty zvazku ze smlouvy. Protoe zmny zvazk dle odstavc 5 a 6 le vedle zmn podle odstavce 4, lze shrnout, e zadavateli je zkonem umonno, aby v odvodnnch ppadech zvil pvodn sjednanou cenu na veejnou zakzku o 45% (podle odstavce 4 o 15% a podle odstavce 9 a o 30% pvodn hodnoty), co je limit, kter je u naprost vtiny staveb zcela nedosaiteln. Je zcela jist, e praxe pinese i mnohem komplikovanj pklady, kde se budou proveden zmny prolnat a nic nebrn, aby byl sjednn dodatek ke smlouv, v nm budou souasn sjednny zmny podle odstavce 4, 5 i 6. Zadavatel vak mus vst pelivou evidenci vech provedench zmn, aby byl vdy schopen prokzat, podle jakho odstavce 222 zmnu sjednal a e vechny zmny respektuj omezen (hodnoty) stanoven zkonem.

Pklad:

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavena smlouva na vstavbu domu s peovatelskou slubou za sjednanou cenu 48.258.600,- K bez DPH. V prbhu realizace bylo zjitno, e ppojky vodovodu a kanalizace maj jinou, ne pedpokldanou tdu horniny (msto v soupisu pospan horniny tdy 3 probhalo hlouben v horninch 5 a 6). Hodnota vech stavebnch prac spojench s pvodnm vkopem rh pro kanalizaci a vodovod inila dle polokovho rozpotu dodavatele 1.343.988,- K. Nov zhotovitelem navren cena za vkop rh v horninch 5 a 6 inila 3.224.030,- K. Celkem tedy hodnota zmny in 1.343.988 + 3.224.030 = 4.568.018,- K. Pvodn finann zvazek zadavatele ze smlouvy inil 48.258.600,- K, take zmna, kterou je nutno uinit in 4.568.018/48.258.600 * 100 = 9,47%. Sjednn takovto zmny je mon prostm uzavenm pslunho dodatku ke smlouv, ani by bylo nutn ze strany zadavatele init jakkoliv nov zadvac zen.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.