Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Lh��ty

Prodlouen lhty pro podn nabdek v dsledku zmny soupisu stavebnch prac

Jednou z nejastjch pin dost dodavatel o vysvtlen zadvac dokumentace bv rozpor mezi vkresovou a textovou st projektov dokumentace a mezi soupisem stavebnch prac, dodvek a slueb. Dodavatel vznej dosti, v nich upozoruj zadavatele na mon rozpory a poaduj jejich vysvtlen i uveden na sprvnou mru. Kdykoliv zadavatel na zklad podan dosti (i z vlastnho podntu) uprav dve pedan soupis stavebnch prac, jedn se o zmnu zadvac dokumentace ve smyslu 99 ZZVZ, a to bez ohledu, na to, jak je rozsah provedench zmn (prav). V takovm ppad je v souvislosti s provedenou zmnou nezbytn respektovat ustanoven 99 odstavec 2 ZZVZ, podle kterho plat, e pokud to povaha doplnn nebo zmny zadvac dokumentace vyaduje, zadavatel souasn pimen prodlou lhtu pro podn dost o ast, pedbnch nabdek nebo nabdek. V ppad takov zmny nebo doplnn zadvac dokumentace, kter me rozit okruh monch astnk zadvacho zen, prodlou zadavatel lhtu tak, aby od odesln zmny nebo doplnn zadvac dokumentace inila nejmn celou svou pvodn dlku.

K citovanmu ustanoven ZZVZ vak pistupuj zadavatel zcela rzn a nejsou vjimkou zen, u nich je v tto souvislosti prodlouena lhta pro podn nabdek o jeden den. Pi vahch o prodlouen lhty, ktermu se vtina zadavatel v dsledku domnl asov tsn brn, je vak teba vzt v vahu, e nkter dodavatel me mt v dob, kdy zadavatel zmnu zadvac dokumentace provedl, ji zpracovnu nabdku a v dsledku zadavatelem proveden zmny bude muset cenovou st nabdky vyjmout, pepotat, nov vytisknout polokov rozpoet, upravit nvrh smlouvy a nabdku optovn zkompletovat, a to i v ppad, e zmna je provedena jen u jedin poloky v soupisu stavebnch prac. V 6 ZZVZ pibyla v souasn prvn prav i zsada pimenosti, kter se vztahuje i na dobu, o kterou zadavatel prodluuje lhtu pro podn nabdek, a tato zsada je speciln zmnna i v ustanoven 98 odstavec 2 ZZVZ. Na zklad tto zkonem vyadovan pimenosti, je velmi diskutabiln, zda prodlouen lhty pro podn nabdek o jeden den napluje zsadu pimenosti z hlediska monosti dodavatele reagovat na provedenou zmnu a upravit podle n svoji nabdku.

S pihldnutm ke vem reln monm okolnostem, kdy dodavatel nezpracovv pouze jednu konkrtn nabdku, j se zmna tk, s pihldnut k mon dovolen, nemoci i jinm okolnostem majcch vliv na potebn as zpracovn nabdky a vzhledem k asov nronosti kon, kter dodavatel mus provst v souvislosti se zmnou soupisu, se jev, e prodlouen lhty pro podn nabdek o jeden kalendn den nen pimenm prodlouenm. Se znalost sloitosti zpracovn polokovho rozpotu a se znalost asov nronosti jeho tisku a kontroly se jev, e pimen doba prodlouen lhty pro podn nabdek je nejmn ti kalendn dny, piem je nutn dle vzt v vahu i rozsah provedench zmn, kdy pi zmnch ve vtm potu poloek stavebnch prac (a se jedn o zmny ve stvajcch polokch nebo o doplnn i vyazen poloek do i ze soupisu) je prodlouen lhty pro podn nabdek nutn i o del lhtu.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.