Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

ÄŚlánky    LhĹŻty

Prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku změny soupisu stavebních prací

Jednou z nejčastějších příčin žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace bývá rozpor mezi výkresovou a textovou částí projektové dokumentace a mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. Dodavatelé vznášejí žádosti, v nichž upozorňují zadavatele na možné rozpory a požadují jejich vysvětlení či uvedení na správnou míru. Kdykoliv zadavatel na základě podané žádosti (i z vlastního podnětu) upraví dříve předaný soupis stavebních prací, jedná se o změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 ZZVZ, a to bez ohledu, na to, jaký je rozsah provedených změn (úprav). V takovém případě je v souvislosti s provedenou změnou nezbytné respektovat ustanovení § 99 odstavec 2 ZZVZ, podle kterého platí, že pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

K citovanému ustanovení ZZVZ však přistupují zadavatelé zcela různě a nejsou výjimkou řízení, u nichž je v této souvislosti prodloužena lhůta pro podání nabídek o jeden den. Při úvahách o prodloužení lhůty, kterému se většina zadavatelů v důsledku domnělé časové tísně brání, je však třeba vzít v úvahu, že některý dodavatel může mít v době, kdy zadavatel změnu zadávací dokumentace provedl, již zpracovánu nabídku a v důsledku zadavatelem provedené změny bude muset cenovou část nabídky vyjmout, přepočítat, nově vytisknout položkový rozpočet, upravit návrh smlouvy a nabídku opětovně zkompletovat, a to i v případě, že změna je provedena jen u jediné položky v soupisu stavebních prací. V § 6 ZZVZ přibyla v současné právní úpravě i zásada přiměřenosti, která se vztahuje i na dobu, o kterou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a tato zásada je speciálně zmíněna i v ustanovení § 98 odstavec 2 ZZVZ. Na základě této zákonem vyžadované přiměřenosti, je velmi diskutabilní, zda prodloužení lhůty pro podání nabídek o jeden den naplňuje zásadu přiměřenosti z hlediska možnosti dodavatele reagovat na provedenou změnu a upravit podle ní svoji nabídku.

S přihlédnutím ke všem reálně možným okolnostem, kdy dodavatel nezpracovává pouze jednu konkrétní nabídku, jíž se změna týká, s přihlédnutí k možné dovolené, nemoci či jiným okolnostem majících vliv na potřebný čas zpracování nabídky a vzhledem k časové náročnosti úkonů, které dodavatel musí provést v souvislosti se změnou soupisu, se jeví, že prodloužení lhůty pro podání nabídek o jeden kalendářní den není přiměřeným prodloužením. Se znalostí složitosti zpracování položkového rozpočtu a se znalostí časové náročnosti jeho tisku a kontroly se jeví, že přiměřená doba prodloužení lhůty pro podání nabídek je nejméně tři kalendářní dny, přičemž je nutné dále vzít v úvahu i rozsah provedených změn, kdy při změnách ve větším počtu položek stavebních prací (ať se jedná o změny ve stávajících položkách nebo o doplnění či vyřazení položek do či ze soupisu) je prodloužení lhůty pro podání nabídek nutné i o delší lhůtu.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.