Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Oprava polo��kov��ho rozpo��tu

Oprava polokovho rozpotu

Nov zkon o zadvn veejnch zakzek . 134/2016 Sb., pin proti pedchoz prvn prav nkolik novch ustanoven i postup zadavatel. Jednm z nich je i ustanoven 46 citovanho zkona, podle nj me zadavatel pro ely zajitn dnho prbhu zadvacho zen poadovat, aby astnk zadvacho zen v pimen lht objasnil pedloen daje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil dal nebo chybjc daje, doklady, vzorky nebo modely. Podle nslednho ustanoven v 46 odstavec 3 zkona pak plat, e za objasnn se povauje i oprava polokovho rozpotu, pokud nen dotena celkov nabdkov cena nebo jin kritrium hodnocen nabdek. Z tchto ustanoven lze dovodit, e oprava polokovho rozpotu pedloenho v nabdce dodavatele je mon, pouze vak na zklad dosti zadavatele, kterou zadavatel vyzve dodavatele k objasnn pedloen cenov nabdky. Dodavatel sm o sv vli neme polokov rozpoet po podn nabdky opravovat, a to ani v ppad, kdy si je vdom njak vady v nm.

dost o objasnn daj v polokovm rozpotu dodavatele je zkonnm prvem zadavatele, nelze ji tedy nijak vymhat. Na druhou stranu, nahldneme-li na nzor adu, e zadavatel jako pn zadvacho zen mus kadou zadvac podmnku i zvolen postup umt odvodnit, bude zadavatel obtn zdvodovat, pro svho zkonnho prva nevyuil a neumonil (nepodal) objasnn daj v polokovm rozpotu dodavatele. Vezmeme-li v vahu i skutenost, e v rmci administrativnho zjednoduen celho procesu bude zadavatel posuzovat pouze nabdku vybranho dodavatele, pak se odvodnn polokovho rozpotu bude tkat pouze tto nabdky a zde bude jakkoliv zdvodnn, pro nevyut zkonnho prva velmi obtn. Lze tedy oekvat, e zadavatel budou dost o objasnn polokovho rozpotu dodavatelm zaslat a tmto dodavatelm pak vznik prvo na opravu polokovho rozpotu. Problm spov v tom, co je mnno opravou polokovho rozpotu. Z dvodov zprvy k zkonu lze vyst, e (citace): za objasnn se povauje i oprava polokovho rozpotu, pokud nen dotena celkov nabdkov cena nebo jin kritrium hodnocen nabdek. Zadavatel tedy me pipustit zmnu polokovho rozpotu (vetn ocenn dosud neocennch poloek nebo zmnu ocenn poloek, kter ji ocenny byly) pedloenho dodavatelem v nabdce. Proveden takov zmny nen ze strany dodavatele nrokov, provd se pouze na zklad vzvy zadavatele podle 46 odst. 1.

Je velmi pravdpodobn, e dvody, kter zkonodrce vedly k uzkonn mon opravy polokovho rozpotu, spovaly v tom, e nechtl, aby byly vyazovny nabdky astnk zadvacho zen, kte v polokovm rozpotu zapomnli ocenit nkterou marginln poloku nebo poloky stavebnch prac. Zobecnnm tto podmnky a stanovenm monosti astnka zadvacho zen opravit polokov rozpoet (samozejm e na zklad vzvy zadavatele) vak tato oprava zahrnuje jakoukoliv opravu, tedy i radikln zmnu nabzench jednotkovch cen, pokud dodavatel dodr celkovou nabdkovou cenu dle pvodn nabdky.

Nadto tato zkonn monost dodavatele zasahuje i do ustanoven mimodn nzk nabdkov ceny. Lze si pedstavit, e dodavatel, kter byl vyzvn zadavatelem ke zdvodnn mimodn nzk nabdkov ceny ve smyslu 113 zkona a byl vyzvn k odvodnn ceny vybranch poloek stavebnch prac, dodvek nebo slueb, me toto odvodnn koncipovat tak, e oprav dotazovan jednotkov ceny (zv je) a souasn sn jin jednotkov ceny u jinch poloek stavebnch prac, ani by zmnil celkovou nabdkovou cenu a tm odstran domnl piny mimodn nzk nabdkov ceny. Byla vbec oprava polokovho rozpotu takto mylena?

Za opravu polokovho rozpotu lze povaovat i stav, kdy zadavatel v rmci zmn zadvac dokumentace uprav soupisy stavebnch prac, dodvek a slueb a ped dodavatelm nov soupisy stavebnch prac se souasnm prodlouenm lhty pro podn nabdek. Dodavatel pot v nabdce pedlo polokov rozpoty zpracovan podle pvodnch, nezmnnch soupis stavebnch prac (v souasnosti velmi obvykl stav). Pokud takovho dodavatele zadavatel vyzve k objasnn s monost opravy polokovho rozpotu, me dodavatel bez obav cel polokov rozpoet opravit (doplnit chybjc poloky, spravit nesprvn mnostv mrnch jednotek dle pvodnch soupis apod.), pohrt si s rozpotem tak, aby celkov ceny zstala zachovna, a zase je ve v podku. Ml to takto zkonodrce na mysli?

Zadavatel nen pnem zadvacho zen, jak se domnv OHS (viz informan list na strnkch OHS). Zadavatel je pod kuratelou nslednch kontrol, zejmna tam, kde se na hrad veejn zakzky podl prostedky Evropsk unie a mus umt obhjit svj postup i proti subjektivnmu nzoru kontrolnho orgnu. A zde je kmen razu, protoe zadavatel netu, kam a me v dosti o objasnn polokovho rozpotu zajt, tedy kdy jet me o objasnn dat a kdy m dodavatele, je-li vybranm dodavatelem, vyluovat pro nesplnn zadvacch podmnek. Kad zadavatel v zjmu sv prvn jistoty radji d dodavateli radji irokou monost opravy polokovho rozpotu, ne by riskoval ztrtu sti nebo cel dotace. K emu pak jsou za takovho stavu podmnky pro zpracovn nabdkov ceny, je otzkou. ekat na rozhodovac praxi je bh na dlouhou tra. Mnoho zadavatel mus v tto i obdobn vci rozhodovat nyn a dle svho nzoru. Argument, e postup zadavatel by ml bt transparentn a dn a logicky odvodnn je sice sprvn, ale nezaruuje, e vvoj prvnho nzoru v te vci bude rovn logick a e za dva ti roky nebude zadavatel postihovn za postup, kter se na potku jevil jako sprvn. K nejistot pispv i zkaz zmny podan nabdky, kdy podle 46 odstavec 2 zkona plat, e (citace): po uplynut lhty pro podn nabdek neme bt nabdka mnna, nestanov-li tento zkon jinak; nabdka vak me bt doplnna na zklad dosti podle odstavce 1 o daje, doklady, vzorky nebo modely, kter nebudou hodnoceny podle kritri hodnocen. V takovm ppad se doplnn daj tkajcch se prokzn splnn podmnek asti za zmnu nabdky nepovauj, piem skutenosti rozhodn pro posouzen splnn podmnek asti mohou nastat i po uplynut lhty pro podn nabdek. O tom, co je a co nen zmna nabdky, u ble zkon nic nek. Oprava polokovho rozpotu, m-li zstat zachovna celkov nabdkov cena, nen mon jinak, ne e se neocenn poloka ocen a v jin poloce nebo jinch polokch se jednotkov cena sn. Celkov cena je zachovna, take v n se nabdka nemn. Ale co struktura nabdkov ceny, kdy polokov rozpoet obsahuje jin jednotkov ceny, ne pvodn nabdka. Nen to de facto zmna nabdky? Chvlyhodn snaha zkonodrce dt zadavatelm veker prva a prostedky k tomu, aby mohli zcela legln dospt k vbru dodavatele i pes to, e v pvodn nabdce nebylo pln vechno v podku, se zobecnnm monosti oprav polokovho rozpotu stala nejasnou a sloitou zleitost, kter me pinst zbyten komplikace v jinak transparentnm a pehlednm zadvacm zen.

Pedstavme si stav, kdy dodavatel zcela zmn nkterou poloku stavebnch prac (je jedno zda mysln i nemysln) a nahrad ji polokou jinou. K takov situaci dolo v kauze een ped adem pod j. OHS R0113/2016 ze dne 29. z 2016. V pvodnm soupisu zadavatele byla obsaena poloka deska minerln izolan tl. 100 mm OP-A2, kdeto dodavatel v polokovm rozpotu uvedl msto n poloku Lamely izolan ISOVER NF 333 1000x333 tl. 120 mm, ani by zmnil mnostv mrnch jednotek a takto nabdl cenu za tuto poloku. Podle pedchoz prvn pravy, podle kter ad vzniklou situaci posuzoval, orgn dohledu rozhodl, e dodavatel ml bt vylouen, protoe zpracoval cenu v rozporu se zadvacmi podmnkami a uloil zadavateli pokutu za sprvn delikt. Nov, podle souasnho zkona o zadvn veejnch zakzek, by zadavatel mohl (pokud by tento stav pi posouzen nabdky vybranho dodavatele zjistil) podat dodavatele o opravu polokovho rozpotu, dodavatel by vrtil poloce jej znn podle soupisu, ponechal by jednotkovou a tm i celkovou cenu nabdky a ve by bylo v podku. Tedy diametrln odlin pstup a vsledek. Jene takovch odchylek v polokovm rozpotu vybranho dodavatele me bt nkolik, nkter poloky ze soupisu mohou v polokovm rozpotu zcela chybt a pod je na vzniklou situaci potebn nahlet ve smyslu zkonnho ustanoven, kdy oprava polokovho rozpotu nen zmnou nabdky. I takov dodavatel, nabdl-li nejni nabdkovou cenu, by ml bt vyzvn k objasnn a oprav polokovho rozpotu, a pokud tak dodavatel ve smyslu zkona uin, mla by bt jeho nabdka nabdkou nejvhodnj.

Jet komplikovanj situace me nastat v ppad, kter by adem pro ochranu hospodsk soute een pod j. OHS S0037/2016 ze dne 16. bezna 2016. V tto kauze nabdl vybran dodavatel v krycm listu nabdky a ve smlouv nabdkovou cenu bez DPH ve vi 16.671.735,38 K a k n dopoetl DPH. Podle cenov rekapitulace polokovch rozpot v nabdce dodavatele vak nabdkov cena inila 13.778.293,70 K bez DPH a cena s DPH pak stku 16.671.735,38 K. Tedy zcela jednoznan lo o omyl dodavatele, kter vzal z polokovch rozpot cenu s DPH a pouil ji do krycho listu nabdky a do smlouvy jako cenu bez DPH. Zadavatel podal dodavatele o objasnn nabdky, dodavatel to zadavateli obdobn vysvtlil a zadavatel pak tuto nabdku jako nejvhodnj akceptoval a v tomto smyslu vydal rozhodnut o vbru nejvhodnj nabdky. ad pak ve sprvnm zen cel postup hodnocen zruil, nebo naznal, e zadavatel hodnotil jinou cenu, ne kter byla podle podmnek zadvac dokumentace nabdnuta a tm se dopustil poruen transparentnosti celho procesu. Za pedpokladu, e ob uvdn nabdkov ceny bez DPH by podle novho zkona byly cenami nejnimi, pak by, v souladu se zkonem, mohl dodavatel na vzvu zadavatele opravit vechny sv pvodn polokov rozpoty tak, aby jejich vsledn cena byla skuten 16.671.735,38 K bez DPH a zcela po prvu by v zadvacm zen zvtzil. Podle pedchoz prvn pravy vak bude muset bt vylouen. Je pravdou, e pi zpracovn nabdky mus bt dodavatel velmi peliv, ale chybu lidskho faktoru nelze nikdy vylouit. Oprava polokovho rozpotu, resp. dost zadavatele o ni, jak je v zkon koncipovna, pin na problematiku nabdkov ceny zcela nov pohled a bude vyadovat specifick znalosti zadavatel z oblasti oceovn, aby se nakonec rozhodli vcn a logicky sprvn, by ani to nen zrukou, e to bude v souladu se zkonem i nzory kontrolnch orgn.

Zadavateli tedy ze zkona zstv zachovna monost zvolit pro zadavatele nejvhodnj postup (dost o objasnn nabdky je skuten prvem a nikoliv povinnost zadavatele), ale jakkoliv subjektivn vahy o tom, co lze a co nelze v polokovm rozpotu opravovat naraz na jin subjektivn pohledy (zejmna s ohledem na souasn postupy kontrolnch instituc i nkter rozhodnut OHS) a protizkonn postup zadavatele je na svt a kauza je zcela bn medializovna. V tto sti zkona autor zkona penesl rozhodovac povinnost jak postupovat na zadavatele, se vemi dsledky, kter takov rozhodovn pin. Nezbv ne vit, e asem vznikne metodika nebo alespo strun nvod pro zadavatele, jak v tto oblasti postupovat a rovn, e kontroln orgny zohledn ve svch nlezech stav, kdy na potku innosti zkona nikdo pesn netuil, co je sprvn.2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.