Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������l������������������������nky    Jednotn�� evropsk�� osv��d��en��

Jednotn evropsk osvden pro veejn zakzky


V souasn dob zan vzrstat poet dodavatel (zejmna zahraninch), kte k prokzn sv kvalifikace pouvaj jednotn evropsk osvden pro veejn zakzky (JEO) ve smyslu 87 ZZVZ. Takovho prva nelze dodavatel zbavit, protoe ustanoven 86 odstavec 2 ZZVZ stanov, e pokud zadavatel nestanov v zadvac dokumentaci jinak, me dodavatel v dosti o ast, pedbn nabdce nebo nabdce nahradit pedloen doklad estnm prohlenm. Dodavatel me vdy nahradit poadovan doklady jednotnm evropskm osvdenm pro veejn zakzky. Jde tedy o prvo dodavatele, kter plat vdy, tedy i v ppad, kdy zadavatel v zadvacch podmnkch vylou pedkldn estnho prohlen. Pitom dle 87 odstavec 1 ZZVZ se jednotnm evropskm osvdenm pro veejn zakzky pro ely zkona rozum psemn estn prohlen astnka zadvacho zen o prokzn jeho kvalifikace, a to i prostednictvm jin osoby, nahrazujc doklady vydan orgny veejn sprvy nebo tetmi stranami na formuli zpstupnnm v informanm systmu e-Certis. Nsledn pak 87 odstavec 2 ZZVZ stanov, e jednotn evropsk osvden pro veejn zakzky potvrzuje splnn podmnek asti, ppadn kritri pro snen potu.


Take by m JEO formu estnho prohlen dodavatele, neme zadavatel jeho vyuit v rmci prokzn kvalifikace vylouit a mus JEO pijmout jako dn doklad prokazujc kvalifikaci, bez ohledu na to, jak kvalifikan poadavky pro danou konkrtn veejnou zakzku stanovil. Je o urit systmov rozpor, kdy estn prohlen dodavatele (je-li vyloueno zadvacmi podmnkami) zadavatel pijmout neme, ale jin estn prohlen (JEO) pijmout mus, protoe je koncipovno jako sloitj dokument a formul je evidovan v systmu e-Certis. Problm pak vznik ve chvli, kdy dodavatel krom jednotnho evropskho osvden vlo do nabdky i kopie doklad prokazujcch nkter poadavky zadavatele na kvalifikaci a z nich vyplv, nebo je alespo sporn, e dodavatel kvalifikaci nespluje. Vedle sebe pak le jednotn evropsk osvden, kter potvrzuje splnn podmnek asti a kopie dokladu, kter takov splnn kvalifikace zpochybuje. Jedinou cestou pro zadavatele je v takovm ppad objasnn nabdky postupem podle 46 ZZVZ, kdy dodavatel bude na zjitn rozpor dotzn a bude vyzvn j jeho objasnn. Je-li vak v jednotnm evropskm osvden uvedeno, e dodavatel spluje kvalifikan poadavky zadavatele vymezen v rmci konkrtnho zadvacho zen, je mon takovto jednotn evropsk osvden pijmout jako dn prokzn kvalifikace.


Z evropskch smrnic pak vyplv, e toto jednotn evropsk osvden je jakmsi pedbnm zpsobem prokzn kvalifikace a nelze jej tedy vyut v ppad poadavku zadavatele na pedloen originl i edn ovench kopi doklad o kvalifikaci dodavatele ped podpisem smlouvy. V takovm ppad mus dodavatel pedloit poadovan doklady nebo konkrtn odkazy na informan systm veejn zprvy.


Z ve uvedenho pak vyplv, e pro zadavatele je prvn nejjistj, pokud pijme jednotn evropsk osvden jako doklad prokazujc kvalifikaci dodavatele v rmci jeho nabdky nebo dosti o ast v zadvacm zen, je-li v tomto formuli uvedeno, e dodavatel prohlauje, e vechny kvalifikan poadavky zadavatele spluje a nsledn toto prohlen ov ped podpisem smlouvy tm, e si vyd originly i edn oven kopie doklad o kvalifikaci dodavatele ve smyslu 122 ZZVZ.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.