Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Odpov��dn�� zad��v��n��

Odpovdn zadvn veejnch zakzek na stavebn prce

Vylo dne 29. prosince 2020

Pomrn skryt se v souvislosti se zmnou zkona o odpadech a zkona o vrobcch s ukonenou ivotnost zmnil i zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, kde vlivem poslaneck iniciativy dochz k rozen 6 ZZVZ o odstavec 4, kter zn:
(4) Zadavatel je pi postupu podle tohoto zkona, a to pi vytven zadvacch podmnek, hodnocen nabdek a vbru dodavatele, povinen za pedpokladu, e to bude vzhledem k povaze a smyslu zakzky mon, dodrovat zsady sociln odpovdnho zadvn, environmentln odpovdnho zadvn a inovac ve smyslu tohoto zkona. Svj postup je zadavatel povinen dn odvodnit.

Na prvn pohled mylenka odpovdajc souasnmu spoleenskmu trendu, ale vznamn roziujc povinnosti zadavatele kad veejn zakzky, tedy i veejn zakzky malho rozsahu, nebo podle 31 ZZVZ sice zadavatel nen povinen zadat v zadvacm zen veejnou zakzku malho rozsahu, ale pi jejm zadvn je vak povinen dodret zsady podle 6 ZZVZ tedy i nov doplnn odstavec. Rozen povinnost zadavatele, tedy jednoznan prokzat, e dodruje zsady sociln odpovdnho zadvn, environmentln odpovdnho zadvn a inovac tak pedstavuje pro zadavatele vrazn dvku invence. Nedovedeme si pedstavit, jak zadavatel zadvajc opravu chodnku v obci za necelch 500 000,- K, tedy zakzku zcela vhodnou pro ivnostnky i mal podnikatele, bude do podmnek veejn zakzky vleovat povinnosti zohledujc pracovn pleitosti, sociln zalenn, dstojn pracovn podmnky a dal sociln relevantn hlediska spojen s veejnou zakzkou (tedy sociln odpovdn zadvn) i povinnosti spojen s dopadem na ivotn prosted, trvale udriteln rozvoj, ivotn cyklus dodvky, sluby nebo stavebn prce a dal environmentln relevantn hlediska spojen s veejnou zakzkou, nato pak implementaci novho nebo znan zlepenho produktu, sluby nebo postupu souvisejc s pedmtem veejn zakzky. Mstn i regionln podnikatel, majc o takovou veejnou zakzku bude s obtemi splovat takto stanoven podmnky a radji nabdku nepod, ne aby eil jemu neznmou problematiku. Take velk firmy, jejich administrativn apart umouje mnoh, budou opt ve vhod. To podpoe malch a stednch firem zcela jist nepome.

Posledn vta danho odstavce ukld zadavateli, aby svj postup, tedy skutenost, zda kadou ze t oblast odpovdnho zadvn do sv veejn zakzky vlen nebo nikoliv, dn odvodnil. Jak, kdy z ryze teoretickho hlediska lze takov zsady uplatnit u kad veejn zakzky. Veejn zakzky na stavebn prce nevyjmaje. Povinnost uplatnit zmnn zsady vznik, kdy to bude vzhledem k povaze a smyslu zakzky mon, ani by zkonodrce vysvtlil, co to je v tomto ppad mnno povahou zakzky a co smyslem zakzky. Mon to je u kterkoliv veejn zakzky. Je-li to rozumn i smyslupln to u zkon, resp. doplnn odstavec, nezkoum. Jakkoliv se zadavatel rozhodne, vdy mus svj postup dn odvodnit. Jak a kdy, to u nen jasn. Pesto se d vyvodit, e optimlnm mstem pro odvodnn jsou zadvac podmnky, kde dopedu a vem jasn zadavatel sdl, zda uplatuje nov zsady nebo ne a pro je uplatuje i neuplatuje. Tm napln zkonnou povinnost, ale bude muset, v ppad, e zsady ve svm zen neuplatn, hodn vymlet, jak ve dn odvodnit. Pod vak bude podstupovat riziko, e kontrola jeho postupu bude mt na vc jin nzor a problm bude na svt. Od CRR jsou v kontrolnch nlezech popisovny mnohem vt formlnosti, ne je zmnn odvodnn.


Z obecnho hlediska m popisovan zmna jet jeden ne zcela jasn dopad na zadavatele. Podle znn doplnnho odstavce je povinnost zadavatele dodret zsady odpovdnho zadvn pi vytven zadvacch podmnek, hodnocen nabdek a vbru dodavatele. Pi vytven zadvacch podmnek je to pochopiteln (bez ohledu na povahu zsad), ale jak lze tyto zsady dodret pi hodnocen jinak, ne je e se stanou soust pravidel pro hodnocen nabdek ve smyslu 115 ZZVZ, tedy hodnotcm kritriem. Co jak se bude hodnotit, to u zkon nek a ponechv to na vaze zadavatele. Hodnocen nabdek a vbr dodavatele je v podstat jedno a tot, pesto se v novm znn objevuj vedle sebe jako dva samostatn kony, ale lze pedpokldat, e uplatnn zsad pi hodnocen napln i zkonn poadavek na jejich dodren pi vbru dodavatele. M-li tedy zadavatel beze zbytku vyhovt zkonu, bude muset njak, s ohledem na popisovan zsady, naformulovat i odpovdajc kritria hodnocen. Kam se vytratila pvodn mylenka spojen s pijmnm ZZVZ, e to bude zadavatel, kdo bude rozhodovat podle zdravho rozumu?

Sociln odpovdn zadvn

Nyn k jednotlivm zsadm konkrtnji. Zsady sociln odpovdnho zadvn ji byly v minulosti mnohmi iniciativami i stednmi orgny prezentovny (viz nap. zsady veejnho zadvn v kostce, pruka odpovdnho veejnho zadvn k novele ZZVZ od 1. 1. 2021), take lze dovodit, e se tm mysl zejmna (pevzato z citovan publikace):

  • a) Zamstnvn osob znevhodnnch na trhu prce
  • b) Podpora zamstnvn osob s trestn minulost
  • c) Podpora vzdlvn, praxe a rekvalifikace
  • d) Dstojn pracovn podmnky

Podle autor zmnn publikace by ml zadavatel zvaovat, zda pi plnn zadvan veejn zakzky mohou zskat zamstnn znevhodnn osoby i nov zamstnanci (tedy nezamstnan, osoby se snenou pracovn schopnost, erstv absolventi kol) i zda je mon podpora vzdlvn podnm exkurz kol. Vezeme-li v vahu stavebn veejn zakzky, pak u kad takov je odpov na popsanou vahu vdy ano. Zadavatel by tedy ml u kad veejn zakzky na stavebn prce zohlednit (dodret) zsady sociln odpovdnho zadvn, protoe to je mon (zmnn publikace tak jako pklad uvd vhodnost pouit u stavebnch zakzek). Jak jinak je dodret, ne e se stanou povinnost dodavatel, uchzejcch se o veejnou zakzku. Tedy zadvac podmnky budou obsahovat mimo jin i podmnky sociln odpovdnho zadvn, tj. nap.:

Dodavatel je povinen zabezpeit v rmci plnn veejn zakzky zamstnn nejmn dvou osob znevhodnnch na trhu prce, tj. osoby se zdravotnm postienm nebo osoby s vypracovanm individulnm aknm plnem, nebo osoby nekvalifikovan i s nzkou kvalifikac nebo osoby star 55 let, i osoby po skonen rodiovsk dovolen.

Dodavatel je povinen zabezpeit v rmci plnn veejn zakzky zamstnn nejmn dvou osob znevhodnnch na trhu prce, tj. osoby se ztenm uplatnnm, tj. osoby po proputn z vkonu trestu odnt svobody nebo osoby se zznamem v evidenci rejstku trest.

Uveden se d promtnout do smluvnch podmnek (m-li to bt mnno vn, tak mus) a smluvn ujednat podmnky kontroly ze strany zadavatele (objednatele) a vyeit i ppadn postup, pokud by nkter ze znevhodnnch osob do prce o sv vli nechodila i neplnila sv pracovn povinnosti. Co ale se zamstnanci, msto kterch nastoupily znevhodnn osoby, to ji nikdo nee. Ty asi propustit. Co kvalifikace takovch znevhodnnch osob? Naprost vtina stavebnch profes vyaduje uritou (mnohdy vysokou) mru kvalifikace. Nebude nutn nejprve znevhodnn osoby rekvalifikovat? A kdo to bude hradit? dn dodavatel nezamstnv na stavb nikoho zbyten. Jakmile jej zadvacmi podmnkami donutme zamstnat jinou osobu, pak to bude mt zcela urit za nsledek proputn jinho. A co hodnocen nabdek? I tam mus zadavatel zohlednit tyto sociln aspekty. Zadavateli tedy nezbude nic jinho, ne hodnotit poet takto zamstnanch osob (jin objektivn kritrium m v tto chvli nenapad). Jet, e z takovho kritria jde jeho minimln vahou uinit jen formln kritrium. Jene takhle to asi zkonodrce nemyslel.

Stejn tak u stavebnch zakzek lze (je mon) podporovat vzdlvn, exkurze student i u v prbhu stavby jsou mon a z hlediska vuky i douc. Take podmnka:

Dodavatel je povinen zabezpeit v rmci plnn veejn zakzky dvakrt pldenn exkurzi student koly, a to v dob, kdy budou provdny stavebn prce odpovdajc osnovm vuky. Za tm elem projedn dodavatel monost exkurze se Stedn prmyslovou kolou stavebn nebo se Stednm odbornm uilitm a dohodne podmnky takov exkurze. O projednn pod psemn zznam se zachycenm vsledk jednn, pod o podpis zznamu editele pslun koly a tento zznam vlo do sv nabdky.

Dodavatel je povinen zabezpeit v rmci plnn veejn zakzky zamstnn nejmn dvou osob znevhodnnch na trhu prce, tj. erstv absolventy odbornch kol se zamenm na stavebnictv, tj. absolventy kol do dvou let od ukonen ppravy na povoln, kter je evidovn P a jeho evidence je ukonena pro ely vzniku rozhodnho pracovnprvnho vztahu.Za tm elem projedn dodavatel s mstn pslunm adem prce. O projednn pod psemn zznam se zachycenm vsledk jednn, a tento zznam vlo do sv nabdky. V ppad, e takov osoby evidovny na mstn pslunm adu prce nebudou, oslov dodavatel i jin ady prce(o vsledku pedlo psemn zznam v nabdce).

Opt plat, e uveden podmnka se d promtnout do smluvnch podmnek (m-li to bt mnno vn, tak mus) a smluvn ujednat podmnky kontroly ze strany zadavatele (objednatele) a vyeit i ppadn postup, pokud by nkter z prohldek nemohla probhnout z dvod na stran koly. Jak to dodret v hodnocen je opt obdobn, tedy bude se muset hodnotit kolik takovch vzdlvacch akc dodavatel v rmci t konkrtn veejn zakzky zabezpe. Jen tak lze naplnit zkonn pedpoklad, e odpovdn zadvn bude dodreno pi hodnocen.

Enviromentln odpovdn zadvn

Pokud se tk enviromentln odpovdnho zadvn, tak souasn nvody k nmu uvd, e jde o ekologicky etrn een a cirkulrn ekonomiku. U ekologicky etrnch een pak ble specifikuje jednotliv oblasti jako nap. dodvky vrobk s oznaenm ekologicky etrn vrobek , pouvn vrobk ze zkonnch a udritelnch zdroj, u staveb ji ve fzi projektu promlet vyuit stavebnho a demolinho odpadu a nslednou recyklaci, vrobk z druhotnch surovin, deov i ed vody, devostaveb, nzkoenergetickch een; je mon poadovat opaten v oblasti zen z hlediska ochrany ivotnho prosted, typicky EMAS, nebo ISO 14001, u ady produkt se lze zamit na sniovn mnostv obal, nkupy vtch balen, koncentrt a podl druhotn suroviny. Cirkulrn ekonomika pak pedstavuje een vedouc ke sniovn mnostv odpad (vetn obal) a jejich dal vyuit, zahrnuje podl druhotnch surovin, vyuit energie z obnovitelnch zdroj, recyklovanch surovin, posouzen ivotnho cyklu, zohlednn nklad ivotnho cyklu apod.


Veejn zakzky na stavebn prce jsou zakzkami, realizovanmi povtinou na zklad projektov dokumentace v rozsahu projektu pro proveden stavby. V tto projektov dokumentaci jsou ji definovny veker vrobky a materily, take odklon od nich by znamenal zmnu projektov dokumentace nebo alespo piputn variantnho een. Ani jedno nen pro zadavatele prospn, protoe vraznm zpsobem komplikuje prbh zadvacho zen. Oblast, kterou lze beze zbytku respektovat u veejnch zakzek na stavebn prce je poadavek na splnn systmu nebo norem environmentlnho zen, nebo na jin systmy environmentlnho zen uznan v souladu s pmo pouitelnm pedpisem Evropsk unie) nebo na dal normy environmentlnho zen zaloen na pslunch evropskch nebo mezinrodnch normch pijatch akreditovanmi subjekty. Tedy stanoven povinnosti, aby kad dodavatel, kter hodl podat nabdku byl kvalifikovn ve smyslu technick kvalifikace a pedloil ji v nabdce certifikt EMAS i obdobn nebo certifikt dle norem ady SN EN ISO 14000. Takov poadavek zhusta bvkvalifikan podmnkou u veejnch zakzek na stavebn prce lze dvodn pedpokldat, e dodavatel, kter pslun doklady vlastn je osobou, kter respektuje enviromentln zsady, tedy enviromentln etrn een. Na druhou stranu je zcela patrn, e takovto zadvac podmnka odrad od podn nabdky velkou st malch a stednch podnikatel, kte uvedenou certifikac nedisponuj, nebo jej prokzn poddodavatelem, nen z hlediska jejho smyslu a elu mon (pokud poddodavatel neprovede veker stavebn prce na zakzce). Nejvhodnj tedy bude v zadvac dokumentaci odvodnit pouit enviromentln odpovdnho zadvn asi nsledovn:

Zadavatel zvil monost dodren zsad enviromentln odpovdnho zadvn a dospl k zvru, e dodren zsad dle systmu EMAS i norem SN EN ISO ady 14000 dv dostatenou zruku vyuit enviromentln etrnho een i technologi dodavatelem, a proto je poadavek na tyto aspekty zalenn do podmnek technick kvalifikace. Vzhledem k tomu, e veejn zakzka je realizovna na zklad ji hotov projektov dokumentace pro proveden stavby, nen zmna nkterch vrobk za jin, srovnateln mon.

Pklady dobr praxe, popsan v citovan publikaci k odpovdnmu zadvn popisuj veejn zakzky na dodvky (nbytek, energie) nebo sluby (klid), protoe u staveb, zhotovovanch dle projektov dokumentace znamen jakkoliv zsah do projektu a zmna proti projektu i pepracovn projektov dokumentace, a to si dn zadavatel ani dodavatel nedovol. Je mon tyto poadavky (ekologicky etrn vrobky, ekologicky etrn een, vyuit recyklovanch materil, pouit recyklovatelnch materil, minimalizaci energetickch nklad vsledn stavby apod.) zalenit do zadvacch podmnek veejn zakzky na vyhotoven projektov dokumentace, ale ani zde nelze jednodue odvodit, jak tyto poadavky zahrnout do hodnocen nabdek, kdy v nabdce neobdrm nic ne proklamace dodavatele.

Inovace

Inovacemi se pro ely zkona rozum implementace novho nebo znan zlepenho produktu, sluby nebo postupu souvisejc s pedmtem veejn zakzky. Zkon u nee, zda nov een je novm pro zadavatele, novm pro eskou republiku, novm z celosvtovho pohledu. Prost zadavateli, pouvej inovativn een. Jak a kdy, kdy stavba je realizovna, dle ji vyhotoven projektov dokumentace, to u veejnch zakzek na stavebn prce jasn nen. Opt se spe jev vhodnost vyut poadavek na ppadn inovativn een pi veejnch zakzkch na vyhotoven projektov dokumentace. V zadvacch podmnkch je pak mon odvodnit nevyuit inovac nsledovn:

Veejn zakzka na stavebn prce je zakzkou realizovanou podle ji vyhotoven projektov dokumentace a vyuit inovativnho een, pokud by se njak objevilo, by znamenalo zmnu projektov dokumentace, co by vyvolalo nemrn nklady zadavatele.

Zvr

Vechny publikace k odpovdnmu zadvn vychz z vah zadavatele a ponechvaj na zadavateli, aby se vdom rozhodl, kde jejich uplatnn m smysl a kde nikoliv. Zkon ale zaadil tyto zsady do 6 jako jednu z hlavnch zsad celho procesu zadvacho zen (kad ze zsad uveden v 6 ZZVZ m stejnou vhu) a stanovil ji jako povinnost zadavatele. Tak jak mus zadavatel respektovat (dodret) zsadu transparentnosti, tak mus dodret i zsady odpovdnho zadvn. Tedy dn vahy zadavatele o smysluplnosti a elnosti, ale tam kde je to mon (a to je skoro vude) zaadit do zadvacch podmnek zsady odpovdnho zadvn. Nejde jen o jejich uplatnn v zadvacch podmnkch, ale i o hodnocen nabdek a vbr dodavatele. To pinese nutnou zmnu obchodnch podmnek, kde je nezbytn vyeit povinnosti budoucho zhotovitele spojen s podmnkami odpovdnho zadvn, vyeit systm jejich kontroly a nsledn i sankce za jejich neplnn (kad povinnost by mla bt postiena sankc za neplnn, jinak je kvazipovinnost) a rovn mus zadavatel vyeit i stav, kdy povinnosti plnny nebudou, nebo na jejich zklad byl zhotovitel vybrn (mus bt kritriem hodnocen) a jejich faktick neplnn tak m vrazn vliv na vbr dodavatele. Nelze ne vyslovit zvr, e souasn zmna zkona o zadvn veejnch zakzek nen zcela domylen a moc se nepovedla. Snad Ministerstvo pro mstn rozvoj nalezne odvahu a vyd njak pznivj stanovisko i metodick pokyn k aplikaci zsad odpovdnho zadvn (nejlpe ve spoluprci s OHS), aby zadavatel mli alespo njakou oporu pi formulaci zadvacch podmnek a aby kontroln orgny alespo tuily, jak maj v tto oblasti posuzovat jednotliv zadvac zen. Je za pt minut dvanct.

Ani pruka odpovdnho veejnho zadvn k novele ZZVZ od 1. 1. 2021, vydan Ministerstvem prce a socilnch vc zadavatelm mnoho nepome. By v vodu uvd, e nabz zestrunn pohled na to, jak lze odpovdn veejn zadvn v souladu se ZZVZ implementovat, ji v textu popisuje, e zadavatel tak m povinnost dkladn promyslet, zda lze (i nikoliv) odpovdn veejn zadvn nebo inovace ve veejn zakzce vyut. Jene zkon takovou monost vahy zadavateli nedv, zkon zadavateli pmo stanov povinnost dodren zsad odpovdnho zadvn, a to nejen v zadvacch podmnkch, ale i pi hodnocen a vbru dodavatele. To je stejn jako by nkdo nkoho nabdal, aby promyslel, zda lze vyut transparentnost. V tom je vrazn rozdl mezi zkonem a doporuujc publikac. Zkon ukld uritou povinnost bez ohledu na logiku a smysl, kdeto metodika vychz z voln vahy zadavatele, a definuje pklady dobr praxe, kter jsou logick a smyslupln. dn zadavatel se neme odvolvat na pruku, nebo autoi v zjmu svho alibismu neopomnli uvst, e Tato publikace tak nen vyerpvajcm metodickm nvodem, ani v dnm ppad nenahrazuje vklad gestora ZZVZ, tj. Ministerstva pro mstn rozvoj, nicmn nabz strun pehled, jak lze nov zaveden zsady aplikovat.

Pro veejn zakzky na stavebn prce zatm een znm nen, ale zcela jist je nezbytn, aby se zadavatel zamleli nad zsadami sociln odpovdnho zadvn, protoe jejich aplikace je u stavebnch zakzek mon a tedy povinn a aby hledali cestu k aplikaci zsad enviromentln odpovdnho zadvn, alespo v oblastech EMAS a norem ISO, kter do tchto zsad zcela urit pat.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.