Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������l������������������������nky    Profesn�� certifik��ty

Profesn certifikty v zadvacch podmnkch veejn zakzky

Podle prohlen Centra pro regionln rozvoj R nebude u veejnch zakzek hrazench z prostedk IROP uznvn poadavek na pedloen certifiktu TZS (osvden realiztora systmu ETICS a osvden podle SN 74 6077 (okna a dvee), v rmci zadvacch podmnek zakzky jako oprvnn.

U veejnch zakzek na stavebn prce spovajc v zateplen objekt i vmn okennch a dvench otvor bv poadavek na pedloen certifiktu, resp. osvden realiztora systmu ETICS i osvden podle SN 74 60773 (tj. normy Okna a vnj dvee Poadavky na zabudovn) obsaen v poadavcch na profesn nebo technickou kvalifikaci. Zmnn certifikty jsou povtinou vydvny na obchodn bzi a jejich vydn je vzno na souinnost tet osoby. Podstatn je rovn, e jejich vlastnictv neuruje dn jin souvisejc prvn i technick pedpis. Poadavek na takov certifikt, jako doklad o kvalifikaci dodavatele i jako doklad prokazujc splnn jin zadvac podmnky, bude u veejnch zakzek, jejich zadvac zen bylo zahjeno po 1. 6. 2022, me kontroln orgn (CRR) povaovat za diskriminan podmnku s monou korekc poskytnut dotace.

By se stanovisko Centra pro regionln rozvoj vztahuje k certifiktm vydvanm Technickm a zkuebnm stavem stavebnm Praha, s. p., lze jej zobecnit na vtinu profesnch certifikt, jimi m bt osvdena profesn zkuenost a odbornost s uritm druhem stavebnch prac.

Je tedy nezbytn, aby si zadavatel dvali na takov poadavky pozor a nepoadovali je v zadvacch podmnkch, resp., aby poadavek na takov i obdobn certifikt umli objektivn odvodnit.


Cel stanovisko CRR, viz informace zveejnn na oficilnch strnkch https://www.crr.cz/irop/verejne-zakazky-v-projektech-irop-pohledem-centra/.


2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.