Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ă„Ĺšlánky    ProfesnĂ­ certifikáty

Profesní certifikáty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky

Podle prohlášení Centra pro regionální rozvoj ČR nebude u veřejných zakázek hrazených z prostředků IROP uznáván požadavek na předložení certifikátu TZÚS (osvědčení realizátora systému ETICS a osvědčení podle ČSN 74 6077 (okna a dveře), v rámci zadávacích podmínek zakázky jako oprávněný.

U veřejných zakázek na stavební práce spočívající v zateplení objektů či výměně okenních a dveřních otvorů bývá požadavek na předložení certifikátu, resp. osvědčení realizátora systému ETICS či osvědčení podle ČSN 74 60773 (tj. normy „Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování“) obsažen v požadavcích na profesní nebo technickou kvalifikaci. Zmíněné certifikáty jsou povětšinou vydávány na obchodní bázi a jejich vydání je vázáno na součinnost třetí osoby. Podstatné je rovněž, že jejich „vlastnictví“ neurčuje žádný jiný související právní či technický předpis. Požadavek na takový certifikát, jako doklad o kvalifikaci dodavatele či jako doklad prokazující splnění jiné zadávací podmínky, bude u veřejných zakázek, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno po 1. 6. 2022, může kontrolní orgán (CRR) považovat za diskriminační podmínku s možnou korekcí poskytnuté dotace.

Byť se stanovisko Centra pro regionální rozvoj vztahuje k certifikátům vydávaným Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., lze jej zobecnit na většinu profesních certifikátů, jimiž má být osvědčena profesní zkušenost a odbornost s určitým druhem stavebních prací.

Je tedy nezbytné, aby si zadavatelé dávali na takové požadavky pozor a nepožadovali je v zadávacích podmínkách, resp., aby požadavek na takový či obdobný certifikát uměli objektivně odůvodnit.


Celé stanovisko CRR, viz informace zveřejněná na oficiálních stránkách https://www.crr.cz/irop/verejne-zakazky-v-projektech-irop-pohledem-centra/.


© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.