Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

���������l����������nky    Mimo����dn�� n��zk�� nab��dkov�� cena

Metodick pokyn k odesln dosti o zdvodnn mimodn nzk nabdkov ceny

Pokud hodnotc komise nebo zadavatel rozhodnou o tom, e nkter z nabdek obsahuje mimodn nzkou nabdkovou cenu (viz 113 ZZVZ), je povinnost zadavatele odeslat takovmu astnkovi zadvacho zen dost o zdvodnn jm nabdnut mimodn nzk nabdkov ceny (viz 48 odstavec 4 ZZVZ - zadavatel me vylouit astnka zadvacho zen, pokud nabdka astnka zadvacho zen obsahuje mimodn nzkou nabdkovou cenu, kter nebyla astnkem zadvacho zen zdvodnna).

Krom vcnho vymezen pin, pro kter je nabzen cena povaovna za mimodn nzkou a krom pesn dosti, jakm zpsobem m bt obsah zdvodnn zpracovn, je povinnost zadavatele, aby v rmci sv dosti poadoval rovn, aby astnk zadvacho zen potvrdil, e:

  • a) pi plnn veejn zakzky zajist dodrovn povinnost vyplvajcch z prvnch pedpis vztahujcch se k pedmtu veejn zakzky, jako i pracovnprvnch pedpis a kolektivnch smluv vztahujcch se na zamstnance, kte se budou podlet na plnn veejn zakzky a
  • b) neobdrel neoprvnnou veejnou podporu.

Tento obsah dosti je podle dikce zkona povinn a nelze od nj ustoupit. astnk zadvacho zen je pak povinen tyto skutenosti ve zdvodnn mimodn nzk nabdkov ceny potvrdit. Pokud tak neuin, je povinnost zadavatele takovho dodavatele vylouit z dal asti v zadvacm zen.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.