Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

���������l����������nky    Podlimitn�� sektorov�� ve��ejn�� zak��zka

Podlimitn sektorov veejn zakzka


Zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek pinesl zmnu v oblasti zadvn sektorovch veejnch zakzek. Dve pouvan pojem sektorov zadavatel byl nahrazen pojmem sektorov veejn zakzka. Kad veejn zadavatel (viz 4 ZZVZ), kter zadv zakzku souvisejc s vkonem relevantn innosti, zadv tedy sektorovou veejnou zakzku, pro ni plat, e zadavatel nen povinen v zadvacm zen zadat sektorovou veejnou zakzku, jej pedpokldan hodnota nedosahuje finann limit stanoven provdcm prvnm pedpisem podle 25 ZZVZ. To znamen, e podlimitn sektorov veejn zakzky nemus zadavatel zadvat v zadvacm zen a me volit postup podle svho uven (mnohdy definovan pouze internmi pedpisy zadavatele). Jestlie zadavatel zahjil zen na zskn nabdky na podlimitn sektorovou veejnou zakzku, nemus (ale zsti me) postupovat podle zkonnch ustanoven, a to ani v ppad elektronizace zen. Nabdky v tomto ppad me zadavatel poadovat v listinn podob.


Pro plnost je teba poznamenat, e nkter dotan programy maj pro zakzky, kter jsou zadvny mimo reim zkona, sv vlastn pravidla. Ty je poteby dodret vdy!

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.