Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ă„Ĺšlánky    Soupisy stavebnĂ­ch pracĂ­, dodávek a sluĹľeb

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

Vyhláška č. 169/2016 Sb., ze dne 12. května 2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr platí již více jak dva roky a přesto jsou soupisy stavebních prací jako povinná součást zadávací dokumentace na veřejné zakázky na stavební práce neustále příčinou žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a s tím pak spojeným prodlužováním lhůty pro podání nabídek a někdy i rušením zadávacího řízení.

Většina zpracovatelů projektové dokumentace neustále pokládá položkový soupis stavebních prací za nechtěný přívažek projektové dokumentace a jeho zpracování nevěnuje náležitou pozornost. Chyba je ale na obou stranách. Základ spočívá již v zadávacím řízení na zpracovatele projektové dokumentace, kde v zadávacích podmínkách většinou absentují povinnosti dodavatele, spojené se soupisem stavebních prací (popřípadě kontrolním položkovým rozpočtem) a zejména chybí ve smlouvách uzavíraných na zpracování projektové dokumentace.

Struktura soupisů stavebních prací

Podle § 12 odstavec 2 citované vyhlášky musí být elektronická podoba soupisu prací pro danou veřejnou zakázku jednotná. To znamená, že by soupis měl být zpracován v jednotném prostředí nejlépe formou jednoho softwarového produktu. Přitom současná praxe ukazuje, že zejména specializovaná řemesla, resp. jejich soupisy, jsou mnohdy zpracovány ve specializovaných produktech, které nejsou jednotné s ostatními soupisy. Kromě toho, že takový stav vyvolává zvýšenou náročnost dodavatelů na zpracování nabídky, jde spíše o kosmetickou vadu, ale zcela jistě je to v rozporu s citovanou vyhláškou. Nad tím se prozatím nikdo nepozastavuje a zadavatelé mnohdy ani netuší, co by měli po zpracovateli PD požadovat. Přitom by stačilo, aby smlouva na vyhotovení projektové dokumentace obsahovala ujednání:
Dodavatel se zavazuje, že soupis stavebních prací a dodávek, předkládaný jako součást projektové dokumentace, bude pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. zpracován v jednom SW produktu a jednotným výstupem.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní a vedlejší náklady popisují takové náklady dodavatele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, ale se zhotovením stavby souvisí, nebo jsou definovány obchodními podmínkami konkrétní stavby. Podle § 8 odstavec 3 platí, že vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. Uvedení ostatních a vedlejších nákladů v jednom společném soupisu umožňuje přehledné oddělení položek bývalých VRN od ostatních položek stavebních prací a není tak nutné stanovovat pravidla, jak se mají vedlejší a ostatní náklady „rozpustit“ do jednotlivých stavebních objektů apod. Uvedení těchto nákladů v jednom samostatném soupisu je přehlednější a vhodnější. Přesto se v rámci zadávacích řízení neustále objevují soupisy, kde každý objekt má vymezeny své vedlejší a ostatní náklady, aniž by bylo zadávacími podmínkami určeno, jak je mají dodavatelé oceňovat, dílčí soupisy pro specializovaná řemesla (zejména elektroinstalace) mají definovány svým soupisem další vedlejší náklady a jejich vymezení pak působí zcela nepřehledně.

Další podmínkou těchto vedlejších a ostatních nákladů dle citované vyhlášky je, že podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti (viz § 8 odstavec 2 vyhlášky). Stávající popisy položek takovou podmínku zcela jistě nesplňují. Obsahují buď jen strohý popis položky (např. archeologický průzkum) nebo naopak opis z použité cenové soustavy, kde je účel položky popsán rozsáhlým popisem, který je obecný a k dané stavbě až nepatřičný. Je pravda, že vedlejší a ostatní náklady stavby i ze strany dodavatelů nemají velké vážnosti, neboť je i oni pokládají jen za nadbytečnou součást jimi nabízené ceny, byť tyto náklady na stavbě jednoznačně vznikají a někdy mohou tvořit podstatnou část ceny stavby. Přesto v položkových rozpočtech předkládaných v nabídkách na veřejnou zakázku jsou mnohé položky oceněny hodnotou 1,- Kč nebo 500,- Kč, i když je zcela zřejmé, že za uvedené částky nelze požadovaných činností dosáhnout.

Opět by postačilo, kdyby smlouva na zpracování PD měla v části, vztahující se k požadovaným soupisů ustanovení:
Součástí předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb musí být i samostatný soupis ostatních a vedlejších nákladů ve formátu shodném s ostatními soupisy. Položky v tomto soupisu musí jednoznačně vymezovat obsah vedlejších a ostatních nákladů.

Obchodní jména výrobků nebo výrobců

Některé cenové soustavy mají pro použití konkrétních stavebních materiálů zpracovány různé varianty položek stavebních prací, kde se konkrétní stavební materiál, resp. jeho jméno objevuje v popise položky. Existuje sice možnost náhrady obchodního jména technickým popisem konkrétního materiálu, ale to většina zpracovatelů ani neví nebo se touto alternativou nehodlá zabývat. Tak se v zadávacích řízeních objevují stále dokola položky „Potrubí SPIRO, Izolace Sklobit, Zdivo POROTHERM apod.“. Přitom zákaz používání obchodních jmen výrobků či výrobců je dán § 89 odstavec 5 ZZVZ, podle kterého platí, že není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky. Nemá smysl se zabývat oprávněností nebo reálností popsaného ustanovení. Zákon jej stanoví, a tedy platí. Málokterý zadavatel by prokázal, že právě jím uvedené odkazy jsou potřebné a naplňují zákonnou definici podmínky, kdy je použít lze. Ochranou zadavatele by mohlo být smluvní ustanovení, kterým by tuto odpovědnost přenesl na zpracovatele soupisu.

Dodavatel ručí za to, že předané soupisy nebudou obsahovat přímý ani nepřímý odkaz na konkrétní výrobce či výrobky. Pokud takový odkaz dodavatel v soupisu použije, musí v popisu položky připustit i možnost jiného, technicky srovnatelného řešení a musí v soupisu použití přímého či nepřímého odkazu na výrobce nebo výrobek odůvodnit. Takto lze postupovat jen v zákonem předvídaných případech. Dodavatel na sebe použitím odkazu bere odpovědnost za stav, pokud by v důsledků uvedení odkazu na výrobce nebo výrobek vznikla objednateli škoda, za kterou se považuje i případné krácení dotace.

Agregované položky

Určité cenové soustavy používají pro stanovení cen stavebních objektů v určitých fázích přípravy stavby tzv. agregované položky. Jedná se o položky popisující určitou konstrukci stavby (např. betonovou základovou konstrukci), jejíž cena se standardně popisuje několika samostatnými položkami stavebních prací (bednění, výztuž, betonáž). Jde o poměrně rychlý a jednoduchý způsob stanovení ceny stavby, který je ale poplatný času, ve kterém se cena stanovuje a který má určitou nepřesnost danou obecností agregovaných položek (např. množství výztuže na m3 základové konstrukce). Jestliže však vyhláška vyžaduje, aby každá položka soupisu stavebních prací měla (viz § 6 písmeno d) vyhlášky) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, pak je použití agregovaných položek dosti diskutabilní. Zejména u dopravních staveb se objevují soupisy s agregovanými položkami, kde v popisu položky jsou popsány všechny možné alternativy jejich provedení, a je na dodavateli, aby si vybral ty, které bude na stavbě provádět a podle toho příslušnou položku ocenil. Protože za jednoznačné vymezení předmětu veřejné zakázky odpovídá zadavatel, může být použití agregovaných položek rizikem zadavatele. Bylo by vhodné, aby smlouva na zpracování soupisu měla i ustanovení:
Dodavatel se zavazuje, že pro vypracování soupisu stavebních prací použije agregované položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě je pak povinen doplnit popis agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek či služeb, ze kterých se popsaná agregovaná položka skládá a které je nezbytné pro její provedení na stavbě použít.

Výkaz výměr

Podle § 6 písmeno g) citované vyhlášky musí každá položka stavebních prací uvedená v soupisu obsahovat výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný (potřebný asi není tam, kde je množství 1 či u výpočtu tonáže pro položky přesunu hmot apod.). Převážná většina soupisů, které jsou předávány dodavatelům ke zpracování nabídkové ceny, tuto povinnost nerespektuje. Povětšinou jsou výpočty množství popsány u položek dříve označovaných jako HSV, u některých soupisů i u vybraných oddílů PSV, ale specializovaná řemesla (elektro, MaR, ZTI, ÚT atd.) již výkazy výměr nemívají u položek vůbec. Je to dáno pravděpodobně tím, že většina zpracovatelů soupisů tyto výkazy výměr nepokládá za významné ani za potřebné a dodavatelé je pro stanovení ceny nevyžadují, tedy ani nijak zadavatele v tomto smyslu nekontaktují. Přesto jde o povinnost, která platí stejně jako každá jiná a zadavatel by měl dbát na její splnění. Bylo by vhodné, aby smlouva na zpracování soupisu měla i ustanovení:
Dodavatel je povinen ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

Změna popisů čí klasifikace položek stavebních prací

Často se stává, že zpracovatel soupisu při jeho zpracování používá klasifikaci i popisy položek stavebních prací z určité cenové soustavy. Bohužel vývoj ve stavebnictví jde poměrně rychle kupředu a cenové soustavy tak neobsahují nejnovější technologie či provádění, které je pro zhotovení stavby potřebné. Pokud zpracovatel vezme pro popis požadovaných stavebních prací položku z cenové soustavy a uzpůsobí ji konkrétním potřebám soupisu tak, že přepíše (tedy změní) popis položky či změní její číselnou klasifikaci, aniž by na to dodavatele v soupisu upozornil, pak jde o velmi závažný zásah do soupisu, který může vést až k následné negaci celého zadávacího řízení. Není totiž jednoznačně dáno, které označení položky má přednost, zda klasifikace či popis a pokud se jedno od druhého liší proti cenové soustavě, není jasné, které z nich použil dodavatel pro ocenění své nabídky a takto upravený soupis je základem pro obsahově nesouměřitelné nabídky. Takový zásah do popisu položek stavebních prací musí zadavatel ve své smlouvě na zpracování soupisu zcela vyloučit.
Dodavatel se zavazuje, že pro sestavení soupisu stavebních prací použije přednostně položky z cenové soustavy XY. Pokud položku stavebních prací odpovídající stavební práci na stavbě nenalezne, musí takovou položku v soupisu označit a výslovně upozornit na to, že se nejedná o položku z cenové soustavy, ale o položku vlastní a u takové položky pak musí uvést přesný popis jejího obsahu.

Vzorce soupisu

Jednou z nejčastějších příčin problémů v zadávacím řízení je nesprávná definice výpočtových vzorců v soupisu. Pokud zpracovatel použije pro vyhotovení celého soupisu některý z existujících softwarových produktů, pak výstup předávaný dodavatelů je prostý jakékoliv matematické chyby. Jenže za situace, kdy některý z dílčích soupisů je zpracován v jiném SW nebo pokud do hotového soupisu někdo zasáhne a doplní či vyřadí položku mimo použitý SW, pak zcela jistě dojde k nepřesné úpravě všech souvisejících vzorců či k ní nedojde vůbec. Pokud takovouto chybu „neodhalí“ dodavatelé a neupozorní na ni v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, pak po uplynutí lhůty pro podání nabídek již není jiná možnost, než zadávací řízení zrušit.

Je třeba si uvědomit, že zadavatel není povinen předávat dodavatelům nástroj na výpočet nabídkové ceny. Jeho povinností je předat dodavatelům elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, která musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací. Je však pravda, že elektronizace soupisu byla do zákona včleněna právě pro zjednodušení práce dodavatelů, tedy že předání „zavzorcovaného“ soupisu je jakýmsi standardem v zadávacím řízení. Jenže odpovědnost za správnost a ú)plnost zadávací dokumentace leží na zadavateli. Pokud se tedy zadavatel rozhodne a předá dodavatelům soupisy již s předdefinovanými výpočtovými vzorci, ručí za jejich správnost a úplnost. Takové riziko musí každý zadavatel pečlivě zvážit. Ve smlouvách na zpracování soupisu se může zadavatel chránit například následujícím ustanovením.

Jako výstup své činnosti předá dodavatel objednateli mimo jiné i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ze dne 12. května 2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pokud budou v předaných soupisech stavebních prací, dodávek či služeb použity jakékoliv výpočtové vzorce, ručí dodavatel za jejich správnost a úplnost, a to i v případě, že takový soupis upraví či změní na základě žádostí o poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám či na pokyn objednatele. V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku takové chyby.

Zásady pro zpracování nabídkové ceny

Předá-li zadavatel dodavatelům soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke zpracování nabídkové ceny, aniž by jim k tomu vymezil i související zadávací podmínky, pak může očekávat, že obdrží buď celou řadu žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo obdrží nakonec obsahově neporovnatelné nabídky, což může vyústit až ve zrušení zadávacího řízení. Základní podmínkou, která by ale měla být stanovena v zadávací dokumentaci je podmínka, že všechny položky soupisu by měl dodavatel ocenit alespoň ve výši ekonomicky nutných nákladů na provedení příslušné položky. Byť to všichni účastníci procesu předpokládají jako nevyřčenou podmínku, bez takového uvedení v zadávací dokumentaci velmi obtížně bude zadavatel vylučovat dodavatele, který některé položky neocení, protože dodavatele lehce prokáže, že jejich cenu má započtenu někde jinde a že podmínka, že by musel všechny položky ocenit, nikde stanovena nebyla.

Vlastní soupis dále obsahuje různé technologické položky, které dodavatel vůbec nemusí uplatňovat, ale pokud není stanoveno nic jiného, tak by je ocenit měl. Jde o položky týkající se zejména manipulace s vytěženou zeminou, stavební sutí, stavbou lešení apod. U těchto položek je či mže být na dodavateli, jak popsané stavební práce provede (např. vodorovné přemístění vybouraných hmot na určitou vzdálenost). Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nic bližšího neuvede, pak může nastat situace, kdy se dodavatel bude domáhat zvýšení sjednané ceny z důvodů, že vybourané hmoty dopravuje na větší vzdálenost, než bylo určeno v soupisu stavebních prací. Obdobně je tomu u některých specializovaných řemesel, kde se v soupisu objevují určité položky bývalých doplňkových nákladů, jako např. podružný materiál, zednické výpomoci apod. I tady by měl zadavatel určit v zadávacích podmínkách, jak k těmto nákladům mají či mohou dodavatelé přistoupit. Někdy se rovněž objevují u těchto položek stavebních prací i procenta, se kterými zpracovatel kalkuloval při sestavení kontrolního rozpočtu a je pak otázkou, zda jsou pro dodavatele závazná, či nikoliv. To vše by měl zadavatel vymezit v rámci podmínek pro zpracování nabídkové ceny.

Součinnost projektanta při soupisu

Mimo výše uvedené problémy se soupisem stavebních prací se v průběhu zadávacího řízení vyskytuje i komplikace spojená s odpověďmi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. Projektová dokumentace včetně soupisu je hotova a předána objednateli (zadavateli) a málokdo je ochoten věnovat čas na studium a konkretizaci odpovědí na dotazy dodavatelů. Dochází tak k prodlevě v zákonných lhůtách na uveřejnění odpovědí a tím i k prodlužování lhůty pro podání nabídek, což celou časovou představu zadavatele o průběhu zadávacího řízení nabourává. Jednak je podle našeho názoru nezbytné zajisti si podporu v objektivních lhůtách již při uzavírání smlouvy na zpracování projektové dokumentace.

Dodavatel je povinen po předání a převzetí projektové dokumentace poskytnout objednateli součinnost při odpovědích dodavatelům v rámci vysvětlení či změn zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb součástí. V rámci této součinnost je dodavatel povinen zpracovat jasné a srozumitelné odpovědi na žádosti tazatelů o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne doručení znění konkrétního dotazu nebo dotazů.

Pokud dodavatel v rámci svého stanoviska k položeným dotazům či žádostem dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace jakkoliv upraví soupis stavebních prací, dodávek a služeb, není vhodné, pokud takovou úpravu pouze dodavatelům sdělí. Vhodnější je předat nový, upravený soupis. I tuto součinnost si musí zadavatele zajistit smlouvou na zpracování PD a soupisu.

Je-li součástí stanoviska dodavatele i provedení jakékoliv změny v soupisu stavebních prací, pak je v rámci součinnosti dodavatel sjednáno i předání nové, upravené verze soupisu, pro niž platí podmínky stanovené smlouvou.

Závěr

Veškeré výše popsané situace vycházejí ze zkušeností společnosti RTS, a.s., jako administrátora veřejných zakázek. Popsané vady se vyskytují v naprosté většině soupisů stavebních prací a zcela jistě se objevují i problémy jiné. Odborná úroveň zpracovatelů soupisů (rozpočtářů) neustále klesá a je silně podceňována. Přitom soupis je jednou z nejdůležitějších částí zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce, ale současně je jednou z nejpodceňovanějších. Odbornost zadavatelů nelze vyžadovat nad rámec obvyklých možností. Převzetí projektové dokumentace a soupisů od zpracovatele je víceméně formální záležitostí a zadavatel si musí alespoň dobře formulovanou smlouvou zajistit spolupráci zpracovatele na řešení následných případných obtíží. Samozřejmě, že každá smluvená povinnost by měla být zajištěna odpovídající sankcí, ale je třeba postupovat vyváženě, aby takovou smlouvu vůbec někdo podepsal. Přesto nezbývá, než apelovat na zadavatele, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb věnovali větší pozornost.


© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.