Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ă„Ĺšlánky    MimořádnÄ› nĂ­zká nabĂ­dková cena

Metodický pokyn k odesílání žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Pokud hodnotící komise nebo zadavatel rozhodnou o tom, že některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (viz § 113 ZZVZ), je povinností zadavatele odeslat takovému účastníkovi zadávacího řízení žádost o zdůvodnění jím nabídnuté mimořádně nízké nabídkové ceny (viz § 48 odstavec 4 ZZVZ - zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna).

Kromě věcného vymezení příčin, pro které je nabízená cena považována za mimořádně nízkou a kromě přesné žádosti, jakým způsobem má být obsah zdůvodnění zpracován, je povinností zadavatele, aby v rámci své žádosti požadoval rovněž, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že:

  • a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a
  • b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Tento obsah žádosti je podle dikce zákona povinný a nelze od něj ustoupit. Účastník zadávacího řízení je pak povinen tyto skutečnosti ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit. Pokud tak neučiní, je povinností zadavatele takového dodavatele vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.