Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Na��������������������������e slu��������������������������by    Administrace zad��vac��ho ����zen��

Administrace zadvacho zen

el poskytovanch slueb

Zadvn veejnch zakzek se od 1.10.2016 d v plnm rozsahu zkonem . 134/2016 Sb. o veejnch zakzkch. Ustanoven tohoto zkona pin zadavatelm mnoho administrativnch a procesnch povinnost, kter jsou pro dn prbh soute nezbytn. Proto nabzme nae specializovan sluby zamen na cel prbh zadvacho zen a po uzaven smlouvy s uchazeem, kter podal nejvhodnj nabdku. Vzhledem k tomu, e jsme specializovan firma, kter se mimo jin zabv celou innost souvisejc s uzavrnm smluv, zaruujeme i odbornou ppravu Obchodnch podmnek a nsledn odborn posouzen pedloench nabdek.

Povenm specializovan firmy organizac zadn veejn zakzky m zadavatel zajitn bezchybn prbh zadvacho zen a proveden vech nutnch kon k dnmu ukonen zadn. Zsk kompletn archivn dokumentaci, kter obsahuje vechny povinn i doporuen dokumenty a kter je pedmtem kontroly sttnch orgn pi dohledu nad erpnm veejnch prostedk.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.