Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

NaÄŹĹĽËťe sluÄŹĹĽËťby    Administrace zadávacĂ­ho řízenĂ­

Administrace zadávacího řízení

Účel poskytovaných služeb

Zadávání veřejných zakázek se od 1.10.2016 řídí v plném rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Ustanovení tohoto zákona přináší zadavatelům mnoho administrativních a procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné. Proto nabízíme naše specializované služby zaměřené na celý průběh zadávacího řízení až po uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že jsme specializovaná firma, která se mimo jiné zabývá celou činností související s uzavíráním smluv, zaručujeme i odbornou přípravu Obchodních podmínek a následné odborné posouzení předložených nabídek.

Pověřením specializované firmy organizací zadání veřejné zakázky má zadavatel zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání. Získá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty a která je předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.