Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Komentovan������������������������������������������������������������������������ rozhodnut������������������������������������������������������������������������

Reference dle druhu staveb, zkuenosti s BIM projekty

Rozhodnut Pedsedy OHS se tk monosti poadovat reference na konkrtn druhy staveb, ppadn na stavby provdn v BIMu. Komente sepsal Ing. Petr Vrbka.

Cel lnek ...

Doplnn reference

Rozhodnut adu pro ochranu hospodsk soute se zabv doplnnm reference v rmci objasovn nabdky. Koment RTS napsal Ing. Petr Vrbka.

Cel lnek ...

Zmna poddodavatelsk smlouvy

Soud pezkoumval rozhodnut OHS jeho pedmtem bylo sporn objasnn poddodavatelskho zvazku pi plnn kvalifikace.

Cel lnek ...

Nesoulad mezi cenou v nabdce a v nvrhu smlouvy

Leton rozhodnut adu pro ochranu hospodsk soute, kter se zabv nesouladem mezi cenou uvedenou v nvrhu smlouvy a cenou uvedenou v jin sti nabdky. Koment RTS napsal Ing. Petr Vrbka.

Cel lnek ...

Obchodn podmnky, vyhrazen zmny, prohldka msta plnn

V tomto pomrn rozshlm rozhodnut OHS jsou rozebrny obchodn podmnky, monosti a pravidla pro vyhrazen zmny i prohldka msta plnn.

Cel lnek ...

Pedbn zjem v um zen

Komentovan rozhodnut OHS z prosince 2019. Tk se zvaznosti projeven zjmu jako podmnky pro dal ast v um zen.

Cel lnek ...

Vylouen astnka pro pedchoz patnou zkuenost

Toto rozhodnut adu pro ochranu hospodsk soute se tk vylouen astnka zadvacho zen pro nezpsobilost dle ust. 48 odst. 5 psm. d) zkona o veejnch zakzkch.

Cel lnek ...

Potn zadvac lhty

Aktuln rozhodnut OHS se tk potn zadvac lhty. Zadvac lhta, pokud ji zadavatel v zadvacch podmnkch stanov, b od konce lhty pro podn nabdek, ale jej bh je zastaven po dobu, ve kter zadavatel nesm uzavt smlouvu podle 246 ZZVZ. To in potn tto lhty pomrn sloit a me vst a k negativnm zvrm pro zadavatele.

Cel lnek ...

Obsah Oznmen o vbru dodavatele

Komentovan rozhodnut OHS z ervna 2018. Podstatou rozhodnut je obsah oznmen o vbru dodavatele.

Cel lnek ...

Monost i nemonost zruit zadvac zen kvli vysokm nabdkovm cenm

Mohlo by se zdt jasn, e pokud zadavatel obdr nabdkov ceny vrazn vy ne oekval a na jejich ppadnou hradu nem dostatek finannch prostedk, pak mu nezbv nic jinho ne zadvac zen zruit. Tko si lze pedstavit, e uzave smlouvu a dopedu v, e ji nen schopen uhradit.
Nyn vak ad pro ochranu hospodsk soute toto ve svm rozhodnut zpochybnil. Podvejte se na cel rozhodnut s vyznaenmi komenti Ing. Petra Vrbky.

Cel lnek ...

Zpsob stanoven dlch kritri hodnocen

Rozhodnut Pedsedy OHS ze dne 16.12.2016, kter se tk zpsobu vymezen hodnotcch kritri. S komentem Ing. Petra Vrbky.

Cel lnek ...

Rozdln doba plnn v oznmen a zadvac dokumentaci

Komentovan rozhodnut z ledna 2016, kdy zadavatel uvedl rozdlnou dobu plnn v oznmen o zakzce a v zadvac dokumentaci.

Cel lnek ...

Nerozdlen zadvacho zen na sti

Komentovan rozhodnut OHS z listopadu 2016. Zadavateli je v nm vytkno, e nerozdlil veejnou zakzku na sti.

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.