Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Komentovaná rozhodnutí

Reference dle druhu staveb, zkušenosti s BIM projekty

Rozhodnutí Předsedy ÚOHS se týká možnosti požadovat reference na konkrétní druhy staveb, případně na stavby prováděné v BIMu. Komentáře sepsal Ing. Petr Vrbka.

Celý článek ...

Doplnění reference

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá doplněním reference v rámci objasňování nabídky. Komentář RTS napsal Ing. Petr Vrbka.

Celý článek ...

Změna poddodavatelské smlouvy

Soud přezkoumával rozhodnutí ÚOHS jehož předmětem bylo sporné objasnění poddodavatelského závazku při plnění kvalifikace.

Celý článek ...

Nesoulad mezi cenou v nabídce a v návrhu smlouvy

Letošní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se zabývá nesouladem mezi cenou uvedenou v návrhu smlouvy a cenou uvedenou v jiné části nabídky. Komentář RTS napsal Ing. Petr Vrbka.

Celý článek ...

Obchodní podmínky, vyhrazené změny, prohlídka místa plnění

V tomto poměrně rozsáhlém rozhodnutí ÚOHS jsou rozebrány obchodní podmínky, možnosti a pravidla pro vyhrazené změny i prohlídka místa plnění.

Celý článek ...

Předběžný zájem v užším řízení

Komentované rozhodnutí ÚOHS z prosince 2019. Týká se závaznosti projevení zájmu jako podmínky pro další účast v užším řízení.

Celý článek ...

Vyloučení účastníka pro předchozí špatnou zkušenost

Toto rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se týká vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle ust. §48 odst. 5 písm. d) zákona o veřejných zakázkách.

Celý článek ...

Počítání zadávací lhůty

Aktuální rozhodnutí ÚOHS se týká počítání zadávací lhůty. Zadávací lhůta, pokud ji zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví, běží od konce lhůty pro podání nabídek, ale její běh je zastaven po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. To činí počítání této lhůty poměrně složité a může vést až k negativním závěrům pro zadavatele.

Celý článek ...

Obsah Oznámení o výběru dodavatele

Komentované rozhodnutí ÚOHS z června 2018. Podstatou rozhodnutí je obsah oznámení o výběru dodavatele.

Celý článek ...

Možnost či nemožnost zrušit zadávací řízení kvůli vysokým nabídkovým cenám

Mohlo by se zdát jasné, že pokud zadavatel obdrží nabídkové ceny výrazně vyšší než očekával a na jejichž případnou úhradu nemá dostatek finančních prostředků, pak mu nezbývá nic jiného než zadávací řízení zrušit. Těžko si lze představit, že uzavře smlouvu a dopředu ví, že ji není schopen uhradit.
Nyní však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto ve svém rozhodnutí zpochybnil. Podívejte se na celé rozhodnutí s vyznačenými komentáři Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Způsob stanovení dílčích kritérií hodnocení

Rozhodnutí Předsedy ÚOHS ze dne 16.12.2016, které se týká způsobu vymezení hodnotících kritérií. S komentářem Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Rozdílná doba plnění v oznámení a zadávací dokumentaci

Komentované rozhodnutí z ledna 2016, kdy zadavatel uvedl rozdílnou dobu plnění v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci.

Celý článek ...

Nerozdělení zadávacího řízení na části

Komentované rozhodnutí ÚOHS z listopadu 2016. Zadavateli je v něm vytýkáno, že nerozdělil veřejnou zakázku na části.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.