Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di

Forma archivn dokumentace pedvn administrtorem

Pokud je veejn zakzka podle zkona . 134/2016 Sb., o zadvn VZ zadvna v souladu s 211 prostednictvm elektronickho nstroje, jakm zpsobem by ml smluvn zstupce zadavatele po ukonen VZ zadavateli pedvat zakzku - tisknout, na CD nebo pes schovnu? A co bychom jako smluvn zstupce zadavatele mli archivovat u ns?

Cel lnek ...

Pedkldn vzork a elektronick komunikace

Zadavatel hodl jako soust nabdky poadovat pedloen vzork. V ustanoven 211 odstavec 3 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek je pro tyto ely popsna vjimka z elektronick komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Je tato vjimka vztaena na cel zadvac zen i jen na vlastn pedloen vzork?

Cel lnek ...

Je polokov rozpoet obchodn tajemstv?

Dodavatel, s nm byla uzavena smlouva na veejnou zakzku, oznail v nabdce svj polokov rozpoet za obchodn tajemstv. Me zadavatel takov dokument uveejnit na profilu zadavatele?

Cel lnek ...

Termn vrcen jistoty

Dle 41 odst. 6, psm. b) zkona . 134/2016 Sb. zadavatel vrt bez zbytenho odkladu penn jistotu vetn rok ztovanch pennm stavem, originl zrun listiny nebo psemn prohlen pojistitele pot, co astnku zadvacho zen zanikne jeho ast v zadvacm zen ped koncem zadvac lhty. Je tm myleno po Oznmen o vbru dodavatele nebo a po podpisu smlouvy s vtznm dodavatelem a vrac zadavatel vem astnkm zadvacho zen jistotu ve stejnou dobu, nebo nkomu dve?

Cel lnek ...

Pat uzaven smlouvy do povinn elektronick komunikace?

Dle 211 odst. 3 zkona . 134/2016 Sb. mus psemn komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probhat elektronicky. Je njak odborn nzor na to, jakm krokem povinn elektronick komunikace kon? Pat do tto povinn elektronick komunikace i podpis smlouvy nebo se smlouva me podepisovat fyzicky?

Cel lnek ...

Okamik rozhodnut o vbru dodavatele

M zadavatel rozhodnout o vbru dodavatele ped dost o pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o kvalifikaci (tomu nasvduje zkonn znn, kdy k takov vzv opravuje zadavatele jen vi vybranmu dodavateli) nebo a po tto dosti, emu nasvduje obsah oznmen o vbru dodavatele, kde maj bt pslun doklady, resp. jejich vet soust oznmen o vbru?

Cel lnek ...

Uveejovn vysvtlen ZD pouze na profilu zadavatele

Zadavatel zadv veejnou zakzku na stavebn prce ve zjednoduenm podlimitnm zen. K podn nabdky vyzval 6 dodavatel a souasn uveejnil celou zadvac dokumentaci na profilu zadavatele. V zadvacch podmnkch si vyhradil, e vysvtlen i zmnu zadvacch podmnek bude uveejovat na profilu zadavatele. Jak m zadavatel postupovat v ppad vysvtlen zadvac dokumentace i doplnn zadvacch podmnek.

Cel lnek ...

Obsah oznmen o vbru

Podle 123 ZZVZ m bt k oznmen o vbru dodavatele piloena i zprva o hodnocen nabdek, pokud probhlo hodnocen nabdek a vsledek posouzen splnn podmnek asti vybranho dodavatele. Toto ustanoven se vak nevztahuje na veejn zakzky zadvan ve zjednoduenm podlimitnm zen. Jak m bt obsah oznmen o vbru dodavatele v tomto typu zadvacho zen?

Cel lnek ...

(Ne)uveejovn smluv na profilu zadavatele

Veejn zadavatel uveejn na profilu zadavatele vi skuten uhrazen ceny za plnn smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveejnn podle 219 odst. 1. Skuten uhrazenou cenu nen zadavatel povinen uveejnit, pokud nen povinen uveejnit smlouvu podle odst. 1. Take skuten uhrazenou cenu zadavatel neuveejuje u smluv, kter jsou uveejnny podle jinho prvnho pedpisu. Je tento nzor sprvn?

Cel lnek ...

Prokazovn kvalifikace estnm prohlenm a jeho uveden v oznmen o vbru dodavatele

Dodavatel me v nabdce nahradit pedloen doklad estnm prohlenm. A ped uzavenm smlouvy si zadavatel od vybranho dodavatele vdy vyd pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o kvalifikaci. Znamen to, e zadavatel posoud kvalifikaci vybranho dodavatele pouze na zklad estnho prohlen? To by vak znamenalo, e soust oznmen o vbru dodavatele dle 123 psm. b) ad. 1 a 2 bude uvedeno estn prohlen?

Cel lnek ...

Kd poloky v rozpotu neodpovd popisu poloky

Rd bych se dotzal na tento nevar v rozpotech poskytovanch zadavateli veejnch zakzek. V rozpotu je uvedena poloka s jednoznanm kdem, kter je ovem v zsadnm rozporu s textovou st (popisem) poloky. Zakzka je vysouten a nyn dojde na to, co je zvazn. Zadavatel zjevn uvedl uchazee v omyl. Bu ml kd znehodnotit nebo ml bt popis v souladu s kdem. Zadavatelem poskytnut rozpoet se pmo odkazuje na cenovou soustavu RTS

Cel lnek ...

Vymezen nekonkrtn poloky standardem

Jak lze vymezit standard nap. u podlahovin teba u keramick dlaby, kdy jet nen vybrn typ dlaby a chtli bychom v tchto polokch sjednotit cenov firmy v tendru. U neveejnho tendru a vlastnch investic to dlm tak, e napu poloku Dodvka dlaby a pod ni nap. uveduPoloku ocete stkou 450,-K. Tm mm zajitno, e se mi firmy v podlahovinch, obkladechnerozvezou cenov, mm je v tomto sjednocen. Firmy to tak uvtaj, protoe jinak by nad podobnmi polokami s velkmi vmrami bylo velk taktizovn a dlouh vahy. Jak to udlat v naem ppad pro veejnou sout (IROP)?

Cel lnek ...

Poloka na vrobn dokumentaci

Mohu mt v samostatn poloce v rmci stavebnho objektu nap. Vrobn dokumentaci pro ocelov schodit? Nepesune se mi to potom v nkladech do Projektu? Me to bt ve stavb? (Nenastane nesoulad v hlavnch a vedlejch aktivitch?)

Cel lnek ...

Vlastn poloky v soupisu prac

Jak mnoho R-poloek (poloek vlastnch) lze v rozpotu mt? Je mi jasn, e na co existuje poloka RTS, mlo by se zadvat v cenov soustav. Ale mohu mt jako vlastn poloku i takovou poloku (nap. skladbu podlahy), kter by se prakticky dala rozpolokovat z vt sti polokami cenov soustavy a z sti vlastnmi, ale nebylo by to tak pehledn? Tm myslm, zda mohu vlastn poloky pout i ve vtm mnostv, kdy je dn popu?

Cel lnek ...

Stanoven hodinov sazby v rozpotu

Lze pout v poloce HZS? Sta k tomu prost popsat, e jsou to nap. zednick vpomoci pro EL?

Cel lnek ...

VRN jako soust soupisu prac

VRN a ON kdy mm vkaz vmr zpracovan klasicky na objekty, musm mt VRN+ON samostatnm rozpotem (soupisem prac) pro celou stavbu? (Rozpoty k dosti zpracoval rozpot od projektanta tak, e u stavebnch rozpot VRN + ON vbec neuvdl, profese - nkter mli VRN+ON na konci rozpotu jako soust vkazu vmr, Elektro mlo samostatn rozpoet na VRN + ON). Potebuji upesnit, co je a nen mon. Mme tedy pro tendr zruit VRN a ON u profes a vytvoit samostatn soupis prac v samostatnm rozpotu pro celou stavbu?
A je to takto nutn, nebo lze, jako dve, se v soupisu prac a dodvek VRN a ON nezabvat a mt za to, e k danm polokm rozpotu ocen VRN a ON firmy podle svch zvyklost, teba kad jinak (poadavkem je pece kompletn stavba). Jedna firma teba chce tovat koordinaci, nebo mimostavenitn dopravu, jin ji zakalkuluje do cen. Tm, e bych vytvoila samostatn soupis prac, kde musm ve popsat, se poutm na tenk led a musm vyjmenovat vechny VRN a ON, a to i takov, kter teba firma nechtla tovat (teba ta koordinace) a mla je zohlednny jinm zpsobem v cen. V jedn z profes mli v Ostatnch nkladech jako posledn poloku i Ostatn pomocn nklady, prce a dodvky, sluby a vkony ve neuveden s dovtkem Finann rezerva poadovan objednatelem jako soust smluvn ceny. Lze to takto mt? Mm za to, e rezerva neme bt v rozpotu. Nelze z VRN a ON prost vyklouznout poznmkou v zadn, e do cen jsou zapoteny veker nklady, nutn k proveden dla atd.? Abych se piznala, moc mi ten zpsob samostatnch VRN a ON nesed, zdla se mi lep ta varianta, kdy se dvaly VRN do krycho listu podle zvyklost firmy.

Cel lnek ...

Mimodn nzk nabdkov cena

Obracm se na vs se dost o odbornou radu. V souti o veejnou zakzku jet podle zkona . 137/2006 Sb. byly podny nabdky. Hodnotcm kritriem pro zadn veejn zakzky byla stanovena nejni nabdkov cena. Pi posuzovn nabdek bylo zjitno, e firma s nejni cenou nabdla st dodvek a prac (dodvka a mont ocelovch nosnk) za cenu, kter tvo cca 10% ceny nabdek ostatnch firem, piem z celkov ceny lo o cca 5%.
Firma byla vyzvna ke zdvodnn tchto mimodn nzkch cen. Pedloen kalkulace obsahovala ceny nereln, jak dodvek (za vrobu a mont ocelov konstrukc 6 K/kg), tak mzdov nklady (u konstrukce o hmotnosti 500 kg uvedeny mzdov nklady 93 K). Je mon (nebo vhodn) firmu vylouit, kdy celkov cena je pouze o nkolik tisc korun ni, ne u dalch dodavatel, kte pedloili nabdku?

Cel lnek ...

patn vzorce v rozpotu

Jak postupovat, pokud byla zjitna chyba v soutu polokovch rozpot ji v ukonenm zadvacm zen, kde byla ji uzaven smlouva. Uchaze byl v rmci zen jedin, kdo podal nabdku. Tato chyba nebyla v rmci posuzovn nabdek odhalena, a nsledn, v prbhu plnn zakzky. Uchaze ml uvst cenu vy, bohuel nkter poloky nebyly zapoteny do celkovho soutu vzhledem k chybn nastavenmu vzorci v polokovm souboru.

Cel lnek ...

Ustanoven komise pro otevrn oblek

Nov zkon ji neobsahuje dn procesn pravidla pro ustanoven komis pro otevrn oblek s nabdkami ani pro posouzen a hodnocen nabdek. Zadavatel by pesto rd ob komise ustanovil. Jak m zadavatel postupovat?

Cel lnek ...

Pedloen originl vybranm uchazeem

Zadavatel podal podle 122 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek vybranho dodavatele o pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o jeho kvalifikaci. Dodavatel pedloil zadavateli doklady, kter jsou odlin od kopi doklad, kter byly zsti v nabdce vybranho dodavatele. M zadavatel trvat na stejnch dokladech, jak byly v nabdce dodavatele, nebo me pijmout i doklady jin?

Cel lnek ...

Zsada pimenosti

V zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, je nov obsaena v 6 zsada pimenosti. Jak m zadavatel postupovat, aby tuto zsadu neporuil? Nzor na to, co je a co nen pimen, je velmi subjektivn.

Cel lnek ...

Dodaten prce

Mme zadanou veejnou zakzku za innosti pedchoz prvn pravy. Smlouva byla uzavena se soutn cenou 16.357.520,- K bez DPH. Nyn se na stavb vyskytly dodaten stavebn prce spovajc v proveden jin trasy kanalizan ppojky, ne bylo pvodn projektem pedpokldno (v mst navren trasy bylo zjitno jin podzemn veden). Cena nov kanalizan ppojky in dle pedbnho nvrhu dodavatele 710.600,- K bez DPH a v dsledku tto zmny se nebudou provdt pvodn plnovan stavebn prce (pvodn trasa ppojky) v hodnot 565.350,- K bez DPH. Jak m zadavatel v tomto ppad postupovat?

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.