Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������l������������������������nky

Objasnn a doplnn nabdky

ad pro ochranu hospodsk soute zveejnil na svch strnkch obecn stanovisko k aplikaci 46 ZZVZ, doplnn nkolika rozhodnutmi k te problematice. Vybran pklady tam uveden vak pedstavuj nekomplikovan situace, se ktermi si kad, alespo trochu znal zadavatel porad. Pesto lze metodick stanovisko adu vnmat pozitivn jako nvod k sprvnmu postupu zadavatele. Cel stanovisko naleznete na strnkch adu.

Cel lnek ...

Poadavky na kvalifikaci dodavatele versus zsada pimenosti II.

Po del dob vydal ad pro ochranu hospodsk soute pravomocn rozhodnut se sp. zn. OHS-S0119/2021/VZ, kter iroce popisuje nzor adu na pimenost poadavk zadavatele na kvalifikaci dodavatel.

Cel lnek ...

Profesn certifikty v zadvacch podmnkch veejn zakzky

Podle prohlen Centra pro regionln rozvoj R nebude u veejnch zakzek hrazench z prostedk IROP uznvn poadavek na pedloen certifiktu TZS (osvden realiztora systmu ETICS a osvden podle SN 74 6077 (okna a dvee), v rmci zadvacch podmnek zakzky jako oprvnn.

Cel lnek ...

Poadavky na kvalifikaci dodavatele versus zsada pimenosti I.

Po del dob vydal ad pro ochranu hospodsk soute pravomocn rozhodnut se sp. zn. OHS-S0119/2021/VZ, kter iroce popisuje nzor adu na pimenost poadavk zadavatele na kvalifikaci dodavatel. V tomto lnku se budeme vnovat referennm stavbm, v dalm se zamme na dal kvalifikan poadavky.

Cel lnek ...

Elektronick stavebn denk

Od 1. ledna 2021 plat novela stavebnho zkona, kter stanov pro nadlimitn veejn zakzky na stavebn prce povinnost vst elektronick stavebn denk.

Cel lnek ...

Odpovdn zadvn veejnch zakzek na stavebn prce

Pomrn skryt se v souvislosti se zmnou zkona o odpadech a zkona o vrobcch s ukonenou ivotnost zmnil i zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, kde vlivem poslaneck iniciativy dochz k rozen 6 ZZVZ o odstavec 4, kter zn:

Cel lnek ...

Finann limity pro zadvn veejnch zakzek od 1. ledna 2022

Od 1. 1. 2022 se mn finann limity pro veejn zakzky.

Cel lnek ...

Prodlouen lhty pro podn nabdek v dsledku zmny soupisu stavebnch prac

Jednou z nejastjch pin dost dodavatel o vysvtlen zadvac dokumentace bv rozpor mezi vkresovou a textovou st projektov dokumentace a mezi soupisem stavebnch prac, dodvek a slueb. Dodavatel vznej dosti, v nich upozoruj zadavatele na mon rozpory a poaduj jejich vysvtlen i uveden na sprvnou mru. Kdykoliv zadavatel na zklad podan dosti (i z vlastnho podntu) uprav dve pedan soupis stavebnch prac, jedn se o zmnu zadvac dokumentace ve smyslu 99 ZZVZ, a to bez ohledu, na to, jak je rozsah provedench zmn (prav). V takovm ppad je v souvislosti s provedenou zmnou nezbytn respektovat ustanoven 99 odstavec 2 ZZVZ, podle kterho plat, e pokud to povaha doplnn nebo zmny zadvac dokumentace vyaduje, zadavatel souasn pimen prodlou lhtu pro podn dost o ast, pedbnch nabdek nebo nabdek. V ppad takov zmny nebo doplnn zadvac dokumentace, kter me rozit okruh monch astnk zadvacho zen, prodlou zadavatel lhtu tak, aby od odesln zmny nebo doplnn zadvac dokumentace inila nejmn celou svou pvodn dlku.

Cel lnek ...

Podlimitn sektorov veejn zakzka

Zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek pinesl zmnu v oblasti zadvn sektorovch veejnch zakzek. Dve pouvan pojem sektorov zadavatel byl nahrazen pojmem sektorov veejn zakzka.

Cel lnek ...

Soupisy stavebnch prac, dodvek a slueb

Vyhlka . 169/2016 Sb., ze dne 12. kvtna 2016, o stanoven rozsahu dokumentace veejn zakzky na stavebn prce a soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr plat ji vce jak dva roky a pesto jsou soupisy stavebnch prac jako povinn soust zadvac dokumentace na veejn zakzky na stavebn prce neustle pinou dost dodavatel o vysvtlen zadvac dokumentace a s tm pak spojenm prodluovnm lhty pro podn nabdek a nkdy i ruenm zadvacho zen.

Cel lnek ...

Vysvtlen zadvac dokumentace

Podle ustanoven 98 ZZVZ me zadavatel vysvtlit zadvac dokumentaci, pokud vysvtlen zadvac dokumentace s ppadnmi souvisejcmi dokumenty uveejn na profilu zadavatele, a to bu z vlastnho podntu, nebo na zklad dosti nkterho z dodavatel. Vysvtlen zadvac dokumentace je v souasn dob standardn proces, kdy dodavatel poaduj u vtiny zadvanch veejnch zakzek vysvtlen, doplnn i upesnn zadvacch podmnek. Zejmna u veejnch zakzek na stavebn prce jsou dotazy i dosti dodavatel smovny k soupism stavebnch prac, dodvek i slueb a asto prv na zklad poloench dotaz dochz ke zpesnn pedanch podklad. Pi tomto vysvtlovn i upesovn zadvac dokumentace mohou nastat urit situace, jejich een nen zcela jasn a jednoznan.

Cel lnek ...

Jednotn evropsk osvden pro veejn zakzky

V souasn dob zan vzrstat poet dodavatel (zejmna zahraninch), kte k prokzn sv kvalifikace pouvaj jednotn evropsk osvden pro veejn zakzky (JEO) ve smyslu 87 ZZVZ.

Cel lnek ...

Nov finann limity u veejnch zakzek

Nazenm vldy esk republiky . 471 ze dne 22. 12. 2017 byly upraveny finann limity veejnch zakzek. Od 1. 1. 2018 plat nsledujc finann limity ve pedpokldan hodnoty pro volbu formy zadvacho zen pro veejn zakzky:

Cel lnek ...

EVIDENCE (REGISTR) SKUTENCH MAJITEL

Od 1. 1. 2018 vstupuje do innosti zmna zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, podle kter dochz ke zmn v souvislosti se zjiovnm daj o skutenm majiteli dodavatele. Tato zmna s sebou pin i zmny spojen s postupem zadavatele.

Cel lnek ...

Metodick pokyn k odesln dosti o zdvodnn mimodn nzk nabdkov ceny

Pokud hodnotc komise nebo zadavatel rozhodnou o tom, e nkter z nabdek obsahuje mimodn nzkou nabdkovou cenu (viz 113 ZZVZ), je povinnost zadavatele odeslat takovmu astnkovi zadvacho zen dost o zdvodnn jm nabdnut mimodn nzk nabdkov ceny (viz 48 odstavec 4 ZZVZ - zadavatel me vylouit astnka zadvacho zen, pokud nabdka astnka zadvacho zen obsahuje mimodn nzkou nabdkovou cenu, kter nebyla astnkem zadvacho zen zdvodnna).

Cel lnek ...

Mal a stedn podnikatel

V nkterch formulch ve Vstnku veejnch zakzek i ednm vstnku Evropsk unie je povinnost zadavatel identifikovat, zda zakzka byla zadna malmu i stednmu podnikateli, piem formul odkazuje na smrnici Komise 2003/361/ES. Tento daj je vyadovn pro Formule F03 Oznmen vsledk zadvacho zen v bod V.2.3, CZ 03 Oznmen vsledk zadvacho zen v bod IV.3.3 a F20 Oznmen o zmn v bod V.2.3.

Cel lnek ...

Zmny zvazk ze smlouvy

Podle novho ustanoven 222 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek je umonna vt variabilita ve smluvnm vztahu mezi zadavatelem a vybranm dodavatelem. Zkon nyn od 1. 10. 2016 umouje provdt nepodstatn zmny smlouvy na veejnou zakzku bez novho zadvacho zen, a to v nkolika monch alternativch.

Cel lnek ...

Oprava polokovho rozpotu

Nov zkon o zadvn veejnch zakzek . 134/2016 Sb., pin proti pedchoz prvn prav nkolik novch ustanoven i postup zadavatel. Jednm z nich je i ustanoven 46 citovanho zkona, podle nj me zadavatel pro ely zajitn dnho prbhu zadvacho zen poadovat, aby astnk zadvacho zen v pimen lht objasnil pedloen daje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil dal nebo chybjc daje, doklady, vzorky nebo modely. Podle nslednho ustanoven v 46 odstavec 3 zkona pak plat, e za objasnn se povauje i oprava polokovho rozpotu, pokud nen dotena celkov nabdkov cena nebo jin kritrium hodnocen nabdek. Z tchto ustanoven lze dovodit, e oprava polokovho rozpotu pedloenho v nabdce dodavatele je mon, pouze vak na zklad dosti zadavatele, kterou zadavatel vyzve dodavatele k objasnn pedloen cenov nabdky. Dodavatel sm o sv vli neme polokov rozpoet po podn nabdky opravovat, a to ani v ppad, kdy si je vdom njak vady v nm.

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.