Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Na�e slu�by

STAVEBNÍonline

14.7.2023

Na našem webu v části Právní předpisy najdete text zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění novely 166/2023 Sb., která začne platit od 16. července 2023.

26.6.2023

Ve středu 28. června 2023 bude probíhat údržba systému Profilu zadavatele a v rozmezí 13.00 - 24.00 nebude přístupná administrace profilů. Nepřístupná bude pouze administrace, samotné profily budou dostupné bez omezení.

21.6.2023

Novela ZZVZ byla 16. 6. 2023 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 166/2023 Sb.
Schválená novela ZZVZ byla odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2023. Vyhlášena byla 16. 6. 2023 a účinnosti nabude 30. dnem po vyhlášení.
Novela tedy nabude účinnosti 16. 7. 2023.

13.6.2023

Novela zákona o veřejných zakázkách byla 5.6.2023 podepsána prezidentem a včera, tj. 12.6.2023 odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů. Zákon, kde jsou vyznačeny změny, je k dispozici ke stažení v *.doc souboru.

2.6.2023

Dne 30. května 2023 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o veřejných zakázkách. Nyní se čeká na schválení prezidentem a její účinnost nastane třicátým dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů.

24.4.2023

Korekce za neuveřejnění či chybné uveřejnění smlouvy v registru smluv

Podle závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 36 ze dne 29. 3. 2023, které se týká registru smluv se upravuje kontrolní praxe IROP. Tato změna spočívá v ukládání finanční opravy za pochybení související s nedodržováním podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 o registru smluv. Stanovisko IROP vychází z Pokynu č. GFŘ-D-53 ze dne 17. ledna 2022, které ve své příloze stanovuje odvody za porušení rozpočtové kázně, přičemž čl. II stanovuje konkrétní finanční odvod při nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření. To samé platí v případě, že metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (například neuvedení předmětu).

Celé stanovisko IROP  »».
6.4.2023

Přidali jsme další komentované rozhodnutí ÚOHS, které se věnuje stanovení požadavků na referenční stavební zakázky. Rozhodnutí Předsedy úřadu uveřejňujeme v plném znění a s komentářem Ing. Petra Vrbky.

27.3.2023

Věstník veřejných zakázek bude mít od 3. dubna 2023 nového provozovatele. Protože se změnou dodavatele bude nutné i přesunout data, bude Věstník veřejných zakázek od středy 29. března do neděle 2. dubna 2023 nedostupný. Více informací o "novém" Věstníku najdete na Portálu o veřejných zakázkách.

6.1.2023

Nový rok začínáme článkem na téma objasnění a doplnění nabídky. Autorem je Ing. Petr Vrbka.

4.11.2022

Podle prohlášení Centra pro regionální rozvoj ČR nebude u veřejných zakázek hrazených z prostředků IROP uznáván požadavek na předložení certifikátu TZÚS (osvědčení realizátora systému ETICS a osvědčení podle ČSN 74 6077 (okna a dveře)), v rámci zadávacích podmínek zakázky jako oprávněný. Více informací najdete v našem článku.

6.10.2022

Od 1. 9. 2022 platí zákon č. 240/2022 Sb., který novelizuje zákon o provádění mezinárodních sankcí a mění i zákon o zadávání veřejných zakázek. Novelu ze Sbírky zákonů si můžete stáhnout samostatně, nebo se můžete podívat na zákon o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, který je umístěn v sekci Právní předpisy.


13.1.2022

Od 1. ledna 2022 platí novela nařízení vlády 172/2016 Sb., která stanoví finanční limity pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.
Limity se mírně zvyšují. Pro dodávky a služby v případě České republiky, jejích příspěvkových organizací a ČNB je nyní částka pro nadlimitní VZ 3 653 000 Kč. V případě územně samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací činí částka pro nadlimitní VZ pro dodávky a služby 5 610 000 Kč.
Nadlimitní stavební práce jsou od 140 448 000 Kč.

7.12.2021

Kontroly uveřejňování údajů a dokumentů na profilu zadavatele

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal tiskovou zprávu, kde upozorňuje na povinnost uveřejňovat smlouvu, včetně dodatků, na profilu zadavatele. Tato povinnost platí i pro zakázky malého rozsahu nad 500.000 Kč bez DPH.
Zejména menší zadavatelé na tuto povinnost zapomínají, a poté jim hrozí ze strany ÚOHS pokuta. Úřad zatím za tato pochybení nyní ukládá poměrně nízké pokuty, nicméně za přestupek v uveřejňování hrozí sankce až do výše 1 milionu korun.

Celé znění tiskové zprávy najdete na webu ÚOHS.


20.5.2021

Elektronický stavební deník

Od 1. ledna 2021 platí novela stavebního zákona, která stanoví pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce povinnost vést elektronický stavební deník. Základní informace najdete v našem článku.

20.5.2021

Připravili jsme další rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se zabývalo rozporem mezi cenou uvedenou v návrhu smlouvy a mezi cenou uvedenou v jiné části nabídky. Komentář k rozhodnutí napsal Ing. Petr Vrbka.

29.12.2020

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek platná od 1.ledna 2021

Poměrně nenápadně byl ke konci roku novelizován zákon o zadávání veřejných zakázek. Stalo se tak zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Od 1. Ledna 2021 byly touto novelou doplěny nové zásady, týkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Změna se dotkla i ust. § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) do kterého se vkládá definice sociálního, enviromentálního a inovativního zadávání. K této novele jsme připravili článek, jehož autorem je Ing. Petr Vrbka.28.12.2020

Na našem webu najdete verzi zákona o zadávání veřejných zakázek platnou od 1. ledna 2021 ve formátu pdf. Najdete ji v Právních předpisech :-)


3.7.2020

Na web jsme umístili nové komentované rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí se dotýká zpracování obchodních podmínek, vyhrazených změn či prohlídky místa plnění. Komentářem jej opatřil Ing. Petr Vrbka.

25.2.2020

Unie administrátorů veřejných zakázek, které je společnost RTS členem, si Vás dovoluje pozvat na seminář „Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky“, který bude organizován formou „obrácené“ předběžné tržní konzultace a dialogem mezi administrátory a zadavateli veřejných zakázek.

Cílem semináře je definovat požadavky zadavatele ve vztahu k administrátorovi a určit tak rozsah jeho činností v rámci plnění smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky. Výstupem semináře bude vytvoření vzorové příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky, kterou Unie administrátorů veřejných zakázek následně volně poskytne neomezeným způsobem všem zájemcům nejen z řad veřejných zadavatelů.

Seminář se uskuteční 12. 3. 2020 od 9 hodin ve Fair Hotelu na Rybářské 19 v Brně. Registrace je e-mailem na info@uniavez.cz. Účast je zdarma.

Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2020

V rámci Evropské unie došlo ke změnám finančních limitů pro oblast zadávání veřejných zakázek. Ty by se měly projevit od 1. ledna 2020. Více informací najdete ve zvláštní článku.

20.9.2019

RTS, a. s. pořádá konferenci věnovanou veřejným zakázkám na stavební práce. Konference se uskuteční 22. října 2019 v brněnském hotelu Holiday Inn a je určena pro zadavatele i dodavatele.

Tématem konference je veřejná zakázka na stavební práce, s důrazem na praktické zkušenosti s jejich zadáváním a rozhodováním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Celým procesem zadávání vás provede zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Mgr. Pavel Herman a expert na stavební zakázky Ing. Petr Vrbka. Praktickými zkušenostmi přispějí zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Podrobnější informace, včetně možnosti objednání, najdete na našich stránkách www.rts.cz/konference.

14.8.2019

Nové komentované rozhodnutí ÚOHS se týká vyloučení účastníka zadávacího řízení pro předchozí špatnou zkušenost.

5.4.2019

Nový článek týkající se prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku změny soupisu stavebních prací.

5.4.2019

Přidali jsme aktuální rozhodnutí ÚOHS, které se týká počítání zadávací lhůty. Úřad se v rozhodnutí věnuje zejména problematice stavění běhu této lhůty.

14.11.2018

Krátkou informaci o sektorových podlimitních veřejných zakázkách s ohledem na povinnou elektronizaci najdete zde.

7.11.2018

Přidali jsme nový článek, který se věnuje soupisu prací, dodávek a služeb.

26.10.2018

Na webu najdete nový článek týkající se problematiky vysvětlení zadávací dokumentace.

19.10.2018

Do Otázek a odpovědí jsme přidali odpověď na dotaz ohledně termínu rozhodnutí o výběru dodavatele.

1.8.2018

Přidali jsme nové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se týká obsahu Oznámení o výběru dodavatele. Samozřejmě s komentářem RTS, který zpracoval Ing. Petr Vrbka.

15. 5. 2018

Vážení uživatelé profilu zadavatele,

zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví od 18. října 2018 povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavateli. Povinnost elektronické komunikace nastává ze dne na den. Není žádné přechodné ustanovení a tak i zakázky vyhlášené před tímto datem, budou muset po 18. říjnu 2018 pokračovat v elektronické formě komunikace.

Elektronická forma komunikace může být splněna i prostřednictvím e-mailu či datové schránky, nicméně podání nabídky je možné pouze v elektronickém nástroji.

Vzhledem k existenci “bezplatného“ Národního elektronického nástroje a vzhledem k možnosti, že jeho použití bude v budoucnu povinné, jsme se rozhodli, že nebudeme rozšiřovat náš elektronický nástroj o funkce elektronické komunikace.

Společnost RTS, a.s. bude i nadále provozovat profily zadavatelů, ale pouze ve stávající podobě. I nadále na nich bude možné uveřejňovat informace a dokumenty k veřejným zakázkám. U veřejných zakázek malého rozsahu neplatí povinnost elektronické komunikace a proto i pro ně je stávající funkčnost profilu zadavatele dostatečná.

Prostřednictvím našeho profilu zadavatele však nebude možné elektronicky komunikovat a přijímat elektronické nabídky.

Pro elektronické zadávání můžete využít Národní elektronický nástroj, jenž by měl být k dispozici bezplatně a jehož provozovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho funkčnost je však již nyní problematická a tak jeho provoz po termínu 18. října 2018 vzbuzuje obavy.

Můžete samozřejmě také využít další elektronické nástroje. Jednodušším elektronickým nástrojem je Portál Vhodné uveřejnění, komplexním nástrojem je pak třeba systém E-ZAK.

8.3.2018

21. března 2018 pořádáme seminář s názvem Veřejné zakázky v praxi, který povede Ing. Petr Vrbka a který se zaměří na vybraná témata ze zadávání veřejných zakázek po roce účinnosti nového zákona. Více informací, včetně možnosti zakoupení, najdete na našich stránkách.

8.1.2018

Od 1. ledna platí nové finanční limity u veřejných zakázek!

30. 12. 2017

Nově na našem portále najdete článek věnovaný evidenci skutečných majitelů.

24. 1. 2017

Postupně přidáváme nové články i odpovědi na Vaše dotazy. Dnes přidáváme komentované rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Najdete jej v rubrice Články.

18. 1. 2017

Připravili jsme dva krátké workshopy z oblasti zadávání veřejných zakázek. Jeden se bude týkat změny závazků ze smlouvy a druhý bude zaměřen na zakázky na zpracování projektové dokumentace. Oba workshopy povede Ing. Petr Vrbka. Podrobnější informace, včetně zakoupení, najdete na stránkách naší společnosti.

9. ledna 2017

Právě spouštíme novou verzi našeho webu, který se věnuje zadávání veřejných zakázek. Průběžně budeme doplňovat články i odpovědi na dotazy, které nám můžete zasílat na e-mail:stavebnionline@rts.cz

STAVEBNÍonline je specializovaný internetový informační systém pro celou oblast veřejných zakázek obsahující veškeré a uspořádané informace a širokou nabídku poskytovaných služeb pokrývajících reálné potřeby všech účastníků zadávání veřejných zakázek.

Na stránkách naleznete

  • » aktuální i připravované právní předpisy z oblasti veřejných zakázek
  • » metodiku zadávání veřejných zakázek
  • » vybraná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s odborným komentářem
  • » odpovědi na nejčastější dotazy
  • » nabídku našich služeb - zajištění zadávání veřejných zakázek

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.