Městys Bojanov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Bojanov

Bojanov č. p.18, Bojanov, 53826

IČO: 00269867

Telefon: 469 675 208

E-mail: bojanov@bojanov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.bojanov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEVELOPER CZ s.r.o., Fibichova 1339/14, Liberec 1, 46001

tel.:

e-mail: developer.cz@wo.cz


Detail zakázky

Název zakázky: BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV – ČOV A KANALIZACE
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
348184 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 20.11.2013   00:00
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby „BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV – ČOV A KANALIZACE“. Předmětem plnění je výstavba splaškové gravitační kanalizace pro městys Bojanov a jeho místní části Bojanov a Horní Bezděkov a odvedení splaškových odpadních vod ze zmíněných částí na projektovanou ČOV ve východní části obce. V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem gravitační kanalizace, vzhledem k výškovým poměrům v obci bude nutno vybudovat v pěti případech čerpací stanici odpadních vod a výtlak. Gravitační kanalizační síť bude vybudována z profilů DN250 a DN300 (PP se strukturovanou stěnou min. SN8) a výtlačné potrubí z profilů D50 řady PE100 – PN16 a D110 řady PE100 – PN10. V případech, kdy je nemovitost v nevýhodných výškových poměrech, za horizontem, popřípadě za bezejmennou vodotečí, je použita tlaková kanalizace. Tlaková kanalizace je použita celkem v pěti případech, kdy v těchto ojedinělých a odůvodněných případech není možné gravitační přípojkou napojit objekt do projektované gravitační stoky. Pro čištění odpadních vod bude vybudována ve východní části obce mechanicko - biologická ČOV pro 605 EO.
Součástí předmětu veřejné zakázky je, mimo jiné, zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tzn. oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě.
Předpokládaná hodnota: 64 452 207,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 01.01.1 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 26.02.2014 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 44 043 370,39 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 53 292 478,17 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vyzva k podani nabidky_COV&kanBojanov_UPRAVENA PDF 0,07 MB 28.01.2014  12:41 
2. Vyzva k podani nabidky_COV&kanBojanov_UPRAVENA_podepsana PDF 0,10 MB 29.01.2014  09:40 
3. Vyzva k podani nabidky_COV&kanBojanov_UPRAVENA2_podepsana PDF 0,10 MB 13.02.2014  12:56 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikacni dokumentace_COV&kanBojanov PDF 0,15 MB 21.11.2013  15:33 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadavaci dokumentace_COV&kanBojanov_PODEPSANA PDF 0,16 MB 16.01.2014  16:02 
2. priloha c1_textova cast PD ZIP 11,93 MB 28.01.2014  12:45 
3. priloha c2_soupis praci s VV XLSX 1,14 MB 28.01.2014  12:46 
4. priloha c3_Smlouva o dilo DOC 0,24 MB 28.01.2014  12:46 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. DodatecneInformace#1 PDF 0,06 MB 28.11.2013  09:20 
2. DodatecneInformace#2 PDF 0,06 MB 28.01.2014  12:40 
3. DodatecneInformace#3 PDF 0,15 MB 03.02.2014  11:09 
4. DodatecneInformace#4 PDF 0,06 MB 06.02.2014  11:27 
5. DodatecneInformace#5 PDF 0,06 MB 06.02.2014  15:43 
6. DodatecneInformace#6 PDF 0,05 MB 07.02.2014  10:00 
7. DodatecneInformace#7 PDF 0,06 MB 13.02.2014  12:47 
8. DodatecneInformace#7_PRILOHY ZIP 0,21 MB 13.02.2014  12:55 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oduvodneni ucelnosti VZ_COV&kanBojanov PDF 0,07 MB 21.11.2013  15:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Pisemna zprava zadavatele PDF 1,11 MB 13.06.2014  09:53 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dilo_COV&kanBojanov_signed PDF 2,02 MB 13.06.2014  09:52 
2. SoD_COV&kanBojanov_Dodatek c1_signed PDF 0,70 MB 01.03.2015  20:42 
3. SoD_COV&kanBojanov_Dodatek c2_signed PDF 0,31 MB 04.01.2016  17:41 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů PDF 0,18 MB 04.01.2016  17:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   „Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace", které tvoří: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a ZEPRIS s.r.o   00000000 CZ NE 44 043 370,39 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
20.11.2013 Zakázka zveřejněna  
20.11.2013 8:33:59 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "13.12.2013" na "13.12.2013 08:00:00" Jiří Horák
20.11.2013 8:34:57 Přidání dokumentu "Oduvodneni ucelnosti VZ_COV&kanBojanov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
20.11.2013 8:35:19 Přidání dokumentu "Kvalifikacni dokumentace_COV&kanBojanov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
20.11.2013 8:36:02 Přidání dokumentu "Zadavaci dokumentace_COV&kanBojanov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
20.11.2013 8:36:53 Přidání dokumentu "priloha c3_Smlouva o dilo", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
20.11.2013 8:37:22 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jiří Horák
20.11.2013 8:37:22 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000002" Jiří Horák
20.11.2013 8:37:22 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.11.2013" na "20.11.2013 08:37:21" Jiří Horák
20.11.2013 8:37:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.11.2013 08:37:21" na "20.11.2013" Jiří Horák
21.11.2013 15:32:49 Odstranění dokumentu "Kvalifikační dokumentace - Kvalifikacni dokumentace_COV&kanBojanov" Jiří Horák
21.11.2013 15:32:54 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadavaci dokumentace_COV&kanBojanov" Jiří Horák
21.11.2013 15:32:59 Odstranění dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky - Oduvodneni ucelnosti VZ_COV&kanBojanov" Jiří Horák
21.11.2013 15:33:28 Přidání dokumentu "Oduvodneni ucelnosti VZ_COV&kanBojanov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
21.11.2013 15:33:50 Přidání dokumentu "Kvalifikacni dokumentace_COV&kanBojanov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
21.11.2013 15:34:28 Přidání dokumentu "Zadavaci dokumentace_COV&kanBojanov", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
27.11.2013 16:17:57 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "13.12.2013 08:00:00" na "13.12.2013 14:00:00" Jiří Horák
28.11.2013 9:20:40 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#1", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
16.01.2014 16:01:50 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - priloha c3_Smlouva o dilo" Jiří Horák
16.01.2014 16:01:54 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - Zadavaci dokumentace_COV&kanBojanov" Jiří Horák
16.01.2014 16:02:34 Přidání dokumentu "Zadavaci dokumentace_COV&kanBojanov_PODEPSANA", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
16.01.2014 16:02:59 Přidání dokumentu "priloha c3_Smlouva o dilo", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
28.01.2014 12:40:00 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "13.12.2013 14:00:00" na "nezadáno" Jiří Horák
28.01.2014 12:40:40 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#2", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
28.01.2014 12:41:36 Přidání dokumentu "Vyzva k podani nabidky_COV&kanBojanov_UPRAVENA", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
28.01.2014 12:41:53 Odstranění dokumentu "Textová část zadávací dokumentace - priloha c3_Smlouva o dilo" Jiří Horák
28.01.2014 12:45:01 Přidání dokumentu "priloha c1_textova cast PD", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
28.01.2014 12:46:00 Přidání dokumentu "priloha c2_soupis praci s VV", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
28.01.2014 12:46:21 Přidání dokumentu "priloha c3_Smlouva o dilo", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
29.01.2014 9:40:54 Přidání dokumentu "Vyzva k podani nabidky_COV&kanBojanov_UPRAVENA_podepsana", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
03.02.2014 11:09:17 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#3", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
06.02.2014 11:27:05 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#4", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
06.02.2014 15:43:49 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#5", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
07.02.2014 10:00:54 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#6", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
13.02.2014 12:37:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "17.02.2014 14:00:00" na "26.02.2014 11:00:00" Jiří Horák
13.02.2014 12:47:04 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#7", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
13.02.2014 12:55:48 Přidání dokumentu "DodatecneInformace#7_PRILOHY", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
13.02.2014 12:56:19 Přidání dokumentu "Vyzva k podani nabidky_COV&kanBojanov_UPRAVENA2_podepsana", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
13.06.2014 9:52:09 Přidání dokumentu "smlouva o dilo_COV&kanBojanov_signed", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
13.06.2014 9:53:37 Přidání dokumentu "Pisemna zprava zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
13.06.2014 10:00:04 Přidán nový účastník "IČ="00000000 " Název:"„Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace", které tvoří: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a ZEPRIS s.r.o" Vítěz="Ano"" Jiří Horák
13.06.2014 10:37:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "44043370.39" Jiří Horák
13.06.2014 10:37:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "53292478.17" Jiří Horák
01.03.2015 20:42:06 Přidání dokumentu "SoD_COV&kanBojanov_Dodatek c1_signed", Publikovat = "Zveřejnit" Jiří Horák
04.01.2016 17:41:07 Přidání dokumentu "SoD_COV&kanBojanov_Dodatek c2_signed", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Michálek
04.01.2016 17:47:56 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Michálek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora