Město DUBŇANY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město DUBŇANY

Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603

IČO: 00284882

Telefon: 518 698 511

E-mail: sekretariat@dubnany.eu ,  |   Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Agentura K 1 s.ro., Jungmannova 2883/3, Břeclav, 69002

Vít Kouřil

tel.: 602760017

e-mail: info@agenturak1.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zástavba lokality u ČOV Dubňany
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 17.01.2022   10:37
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavba je tvořena jednotlivou dokumentací stavebních objektů:
SO 02 MK a zpevněné plochy
Jedná se o dvě místní komunikace (větve A a B), účelová komunikace (větev C) a odstavná stání. Vzhledem k plánovaným překopům vozovkou křižovatky potřebných k napojení navržených inženýrských sítí, bude v celé ploše vozovky křižovatky provedena výměna obrusné asfaltové vrstvy.
SO 03 Chodník
Podél větve A podél větve B je veden dlážděný chodník šířky 1,5 m z betonové dlažby.
SO 04 Odvodnění MK
Odvodnění bude sloužit pouze pro odvedení dešťových vod z řešených pozemních komunikací. Jedná se celkem o tři větve dešťové kanalizace v délce 99,95 m, 69,55 m a 60,10 m.
SO 05 VODOVOD
Navržený trubní řad je situován do nezpevněného území, které je pro tyto sítě vymezeno. Nový řád bude proveden z materiálu PEHD 100 PE RC SDR 11 90/8,2 mm v celkové délce 256,0 m.
SO 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Bude provedena stavba nové stoky s napojením na stávající stoku B1 do stávající revizní šachty Š166.
SO 08 Rozvody VO
Stožáry VO budou osazeny ve stožárovém pouzdru průměru 315mm hloubky 1,5m, které bude uloženo v betonové patce, vysypány kamenivem frakce 0/16 a zhutněny. Na stožárech VO budou osvětlovací tělesa s LED zdroji.
SO 09 Rozvody SLP
Pro napojení slaboproudých rozvodů budou uloženy kabelové chráničky uloženy v pískovém loži ve výkopu.
Předpokládaná hodnota: 20 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.02.2022 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 14 669 721,45 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 17 750 363,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky PDF 12,33 MB 17.01.2022  10:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace ZIP 14,09 MB 17.01.2022  10:37 
2. FORMULÁŘ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE DOCX 0,02 MB 17.01.2022  10:37 
3. FORMULÁŘ - KRYCÍ LIST NABÍDKY DOCX 0,02 MB 17.01.2022  10:37 
4. FORMULÁŘ - SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ DOCX 0,03 MB 17.01.2022  10:37 
5. SMLUVNÍ PODMÍNKY - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,12 MB 17.01.2022  10:37 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,21 MB 21.01.2022  09:33 
2. Vysvětlení ZD č.2 PDF 0,20 MB 28.01.2022  12:15 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,43 MB 11.02.2022  07:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,20 MB 11.03.2022  09:12 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 27,11 MB 11.03.2022  09:12 
2. Dodatek č. 1 PDF 7,15 MB 21.09.2022  17:43 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,14 MB 13.12.2022  15:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Porr.a.s.   43005560 CZ NE    
2.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE    
3.   COLAS CZ a.s.   26177005 CZ NE    
4.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE    
5.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE    
6.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE    
7.   SPOLEČNOST STAVBY SR - DUBŇANY   09224289 CZ Ano    
8.   Ekostavby Brno a.s.   46974687 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 14 669 721,45 CZK   17 750 363,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
17.01.2022 10:37:14 Zakázka zveřejněna  
17.01.2022 10:37:26 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "17.01.2022 10:37:13" na "17.01.2022 10:37:14" Slávka Kouřilová
21.01.2022 9:33:27 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
28.01.2022 12:15:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
11.02.2022 7:35:15 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
11.03.2022 9:12:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
11.03.2022 9:12:51 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:36:05 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr.a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:36:38 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:37:21 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:38:09 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:38:41 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:39:09 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:40:20 Přidán nový účastník "IČ="09224289 " Název:"SPOLEČNOST STAVBY SR - DUBŇANY" Vítěz="Ne"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:41:06 Přidán nový účastník "IČ="46974687 " Název:"Ekostavby Brno a.s." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:41:21 Přidán nový účastník "IČ="46974687 " Název:"Ekostavby Brno a.s." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
14.03.2022 11:41:28 Odstranění účastníka řízení "IČ="46974687 " Název:"Ekostavby Brno a.s." Vítěz="Ano"" Slávka Kouřilová
21.09.2022 17:43:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
13.12.2022 15:55:15 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Roman Kordula
13.12.2022 16:02:41 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "14669721.45" Roman Kordula
13.12.2022 16:02:41 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "17750363.00" Roman Kordula

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora